Predmet: ELEKTRIČNE MREŽE I POSTROJENJA  

Cilj predmeta: Upoznavanje učenika sa el. Mehaničkim i ostalim elementima za izgradnju el . mrežai postrojenja i sa pravilnim izborom i stručnom montažom tih elemenata 

Polazna osnova: Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik  br. 9 iz 2003. godine,  

Preporučena  literatura: Koristiti udžbenik za Elektrane i razvodna postrojenja i udžbenik Električne mreže i dalekovodi za tehničara energetike  

RazredTREĆI  

nedeljni fond časova: 2 t    

godišnji fond časova: 62 teorije 

 

 

 

 

 

 

Nastavne teme /                             Fond časova po temama 

Sadržaji po temama 

OPŠTI DEO 3

 

 

 

 

                                         

 

ELEKTRANE 6

 

 

 

 

 

 

 

 

ELKTROENERGETSKI VODOVI  10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMATORSKA I RAZVODNA POSTROJENJA 18

 

 

 

 

 

IZGRADNJA EE OBJEKATA 15

 

 

 

 

 

POGON I ODRŽAVANJE EE OBJEKATA 5

 

 

Elektrifikacija i njen značajč ;razvoj sistema za prenos EE podela i vrste mreža  standardni naponi

 

 

Podela vrsete

E sa čvrstim gorivom

NH

HE

Obnovljivi izvori električne enrg

Električni uređaji u E

 

 

Konstruktivni elementi nadzemnih vodova

Konstruktivni elementi podzemnih vodova

Konstruktivni elementi vodova saSKS

Podela vrste postrojenja u zatvorenom prostou

Nadzemna

Podzemna

Zidan

Oklopljena

sa    SF6 gasom

Razvodne table

Elementi postrojenja

Niskog

Srednjeg

Visokog napona

Mrežno tonfrekfentna komanda

 

Propisi

Izgradnja  podzemnih nadzemnih i saSKS kablom

Izgradnja TS i RP

 

Propis

Pregledi

Revizije

Remonti

Radovi u beznaponskom stanju u blizini napona pod naponom

Alat zaštitne mere i sredstva lične zaštite

 

 

 

POREMEŽAJI UELEKTRIČNIM MREŽAMA    5  

Vrste poremećaja

Osnovni pojmovi

Prekid kratak spoj zemljospoj prenapon

Pronalaženje mesta kvara i zaštita

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Predmet: ELEKTRIČNE MREŽE I POSTROJENJA  

Cilj predmeta: Upoznavanje učenika sa el. Mehaničkim i ostalim elementima za izgradnju el . mrežai postrojenja i sa pravilnim izborom i stručnom montažom tih elemenata 

Polazna osnova: Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik  br. 9 iz 2003. godine,  

Preporučena  literatura: Koristiti udžbenik za Elektrane i razvodna postrojenja i udžbenik Električne mreže i dalekovodi za tehničara energetike  

RazredTREĆI  

nedeljni fond časova: 2 t    

godišnji fond časova: 62 teorije