Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Књижевност модерне

(36)

- Модерна – појам, појава,

стилске особености епохе,

значај, представници;

Европска модерна

 

- Албатрос – Бодлер

- Велрен, Маларме, Рембо

- Ујка Вања – Чехов

 

Српска модерна

 

- Антологија - Поповић

- Јабланови – Дучић

- Залазак сунца – Дучић

- Долап – Ракић

- Искрена песма – Ракић

- Можда спава – Дис

- Тамница – Дис

- Светковина – Пандуровић

- Нечиста крв – Станковић

- Коштана – Станковић

- Мрачајски прото – Кочић

 

 

 

Међуратна књижевност

(33)

- појава и одлике стилских

праваца првих деценија ХХ

века – футуризам, дадаизам,

експресионизам, надреализам

у европским и српској

књижевности;

- Облак у панталонама

- Романса месечарка – Лорка

- Градинар – Тагоре

- Човек пева после рата

- Плава гробница – Бојић

- Суматра – Црњански

- Ex ponto – Иво Андрић

- Сеобе – Црњански

- Туга у камену Настасијевић

- Свакидашња јадиковка

- Хана – Давичо

- Људи говоре – Петровић

- Госпа Нола – Исидора

- Салашар – Вељко Петровић 

 

Култура изражавања

(20)

- говорне вежбе

- писмени задаци

- домаћи задаци

 

 

 

 

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Језик

(14)

 

- Лексикологија – састав

лексике српског језика

- Стилска вредност лексема

- Речи из страних језика

- Фразеолошке јединице

- Термини

- Синтагме и реченице као

синтаксичке јединице

Лектира

(8)

 

 

 

- На Дрини ћуприја – Андрић

- Блок, Рилке, Аполинер

- Старац и море – Хемингвеј

- Тихи Дон – Шолохов

- Поезуја Растка Петровића

или рана поезија Десанке

Максимовић