Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Друштво и другови

( 8 )

- текст Сусрет

- спољашњи изглед и особине чланова породице ( портрет и карактер) 

- односи у породици и друштву

- просто непроширена и просто проширена реченица

- директни и индиректни говор

- глаголи кретања ( парови, вид, одређено и неодређено кретање)

 

 

Школа

( 8 ))

- текст Вода из реке Лимпопо  

- систем школства у Србији и Русији – оцене, предмети

-разлика учитель/преподаватель/профессор

-наставак – у у локативу једнине именица мушког рода на сугласник ( разлика у употреби локатива са предлогом о и предлозима на и в )

- непроменљиве именице

- узрочни односи: реченице са одредбом израженом предлозима и зависним падежом ( от + Р; из-за+ Р;  по + Д )

 

Личности из културе

( 9 )

-          Текст Арбат, кућа бр. 53

( живот и дело А.С. Пушкина)

-          Мој родни  

-          Номинатив множине именица мушког рода на – а ( - я). Разлика у употреби: учителя и учители; светы и света; хлебы и хлеба 

-          Бројеви 1, 2, 3, 4; промена ових бројева; употреба бројева 1, 2, 3 и 4 са придевом и именивом, значења броја один. 

-          Субјекатско предикатски односи ( реченице са именским предикатом са копулом или без копуле) 

-          Објекатски односи 

( директни и индиректни објекат, зависна реченица) 

Природне лепоте

( 9 )

- текст Средишњи појас(објаснити беле ноћи)

- географске карактеристике Русије

-номинатив множине именица мушког и средњег рода на -ья;(разлика у употреби листья и листы

- промена бројева од 5 – 20 и броја 30 ( употреба именица са овим бројевима);

-просторни односи ( реченице са одредбом израженом прилогом, зависним падежом и предлозима из – за. из-под, за;

 

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Спорт

( 7 )

- текст Олимпијске игре

- врсте спортова, дијалози о спорту;

- прост облик компаратива типа старший и младший;

- присвојни придеви на – ов, - ев, - ский;

- рекција придева, уочавање разлике између руског и матерњег језика ( больной чем, способный к чему);

- промена бројева од 40 до 100

- исказивање времена по сату у разговорном и службеном стилу;

Заштита животне средине

( 7 )

- текст Хвала од свег срца;

- загађивање животне средине и заштита исте;

- промена именица женског рода на – ия;

- промена бројева 200, 300 и 400;

-грађење глаголског вида

( суфиксација, префиксација и суплетивизам);

- рекција глагола: поблагодарить кого за что, пожертвовать кем – чем, напоминать о ком – чм;

Наука и техника

( 7 )

- текст К. Е. Циалковскиј

- именице средњег рода на -мя;

- глаголски вид – акценатска разлика;

- бројеви од 500 до 1000;

- прилози за време, место и начин;

- поређење прилога,

- безличне реченице са глаголом хотеться ( мне хочется + инфинитив);

Култутурна прошлост и традиција

( 8 )

- живот и дело Вука С. Караџића и М.В. Ломоносова;

- именице које имају само множину ;

- сложене реченице ( независне и зависне);

- означавање узраста ( ко колико година има; ко се када родио);

 

 

Струка

(7 )

-Стручни текстови;

- Коришћење стручног речника;

- Опште теме везане за струку и практичан рад у струци;