Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

 • Основни хемијски појмови и законитости – (12)

 

 

 

 

 

 

 

 • · Супстанца. Смеше. Једињења. Елементи. Хемијки симболи, формуле и једначине
 • · Релативна атомска и молекулса маса. Мол. Моларна запремина.
 • · Основи хемијског рачунања.

 

 • Структура супстанци - (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • · Структура атома. Енергетски нивои, поднивои и атомске орбитале s и p.
 • · Принцип минимума енергије
 • · Периодичност промене структуре и својства елемената у периодном систему.
 • · Ковалентна веза. Поларност молекула и водончна веза.
 • · Јонска веза.
 • · Молекулски, атомски и јонски кистали.
 • · Демонстрациони огледи.

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

 • Хемијске реакције (15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • · Кретање честица као услов за хемијски процес.
 • · Типови хемијских реакција.
 • · Енеретске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и ендотермне реакције).
 • · Брзина хемијске реакције. Утицај природе реактаната, концентрације (ЗДМ), темературе и катализатора на брзину хемијске реакције.
 • · Хемијска равнотежа.
 • · Демонстрациони огледи.

 

 • Раствори и електрична својства водених раствора (26)

 

 • · Раствори.Растворљивост Састав ратвора (масени  удео и количинска концентрација).
 • · Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација.
 • · Степен дисоцијацје.
 • · Јаки и слаби електролити. Киселине и базе.
 • · Јонски производ воде. pH.
 • · Кисело базне реакције.
 • · Оксидо редукциони процси-електрохемијски низ елемената
 • · Хемијски извори електричне енергије. Корозија. Еектролиза. Практични знчај електролизе.
 • · Демонстрациони огледи.