Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Из живота младих

( 8 )

- обнављање стеченог граматичког знања (именице и бројеви)

- текст Буђење

- дуги и кратки облик придева

- улога дугог и кратког облика придева у реченици

- обавезна употреба у предикату са допуном

- потврдне и одричне реченице

Живот и обичаји

( 7 ))

- текст Гостопримство  

- личне заменице

- присвојне заменице

- заповедни начин (треће лице једнине и треће лице множине)

- реченице са објектом у инфинитиву

-најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик ( у, около, во круг, по са дативом, в и на)

 

Породица

( 6 )

-          текст Незаборавни лик;

-          глаголски прилог садашњи; 

-          одређена заменица сам; 

-          четири рачунске операције (рецептивно); 

-          моја породица; 

Средства комуникације

(11)

- текст До потраживања;

- одређенма заманица самый;

-глаголи кретања без префикса;

- глаголи кретања са префиксима;

-писање писма;

- најфреквентнији везници и везничке речи ;  

 


Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Култура – правила понашања

( 7 ) 

- текст Срећник;

- бројеви од 1 – 30 (правила употребе са именицама);

- збирни бројеви;

- стихови Брзи возови;

- временски односи: реченице са одредбом израженом зависним падежом, реченице са глаголским прилогом и сложена реченица);

Географија земље чији се језик учи

( 9 )

- текст Европа – Азија;

- глаголски придев садашњи

( грађење, значење, употреба);

- моја отаџбина;

- текст Сибир;

-однос начина и могућности радње;

Културно-историјски споменици

( 8 )

- текст Симбол свих оних који су пали за отаџбину;

- глаголски придев прошли

( грађење, употреба, превод, правопис);

- најинтересантнији градови Србије;

- најинтересантнији градови Русије;

- време у сложеној реченици;

Природа

( 12 )

- текст Поклон;

- скраћенице;

- годишња доба;

- временска прогноза

- изражавање узрока ( реченице са глаголским прилогом, сложене реченице);

- моје омиљено годишње доба;

 

Струка

( 6 ) 

-Стручни текстови;

- Моје будуће занимање;

- просторни односи ( реченице са одредбом израженом зависним падежом и сложена реченица);