Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Школа и систем образовања

(8)

- Текст Испитивање

- Разлика у употреби придева школьный и учебный

- Дефинисање предмета, појава и појмова: это (есть) + номинатив и глагол копула + инструментал

- Текст Полиглота Пауљ Аристе

- Читање децимала и разломака

- Реченице са субјектом израженим конструкцијом: номинатив + с + инструментал

 

Моја отаџбина

( 11 )

-Текст Путовање руског новинара Србијом

- Скраћенице ( род скраћеница, скраћенице и називи мерних јединица из Међународног система мерних јединица);

- Дуг и кратак облик трпног придева прошлог времена

( грађење, употреба-изражавање стања кратким обликом трпног придева прошлог времена, претварање активних реченица у пасивне )

- Крвава бајка

- У Шумарицама

- Историјски споменици у Србији;

 

 

Уметност

( 7 )

- текст У Трећаковској галерији

- Изражавање радње коју врши неодређено лице;

- Моја омиљена слика;

- Реченице са одрдбом за меру и количину;

- Реченице са одредбом за приближну количину;

 

Научници земље чији  се језик учи

( 7)

- текст Д.И. Мендељејев

- Прилози ( разлике између придева и прилога и поређење прилога );

- текст Букети

- Атрибути ( конгруирани и неконгруирани, претварање једне врсте у другу );

Заштита животне средине

( 9 )

- текст Заштита природе

- Глаголски придев садашњег времена ( грађење, употреба, превод, промена, замена глаголског придева садашњег конструкцијом который + садашње време );

- текст  Бајкал

- Трпни придев садашњег времена ( грађење и употреба);

- Синоними

 


Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Породица

( 9 )

- Живот и стваралаштво Толстоја

- Текст Виђење Карењине са сином

- Радни глаголски придев прошлог времена ( грађење, превод, замена глаголског придева прошлог времена конструкцијом который + прошло време)

- текст Сећање

- Моје омиљено књижевно дело

Личности из историје

( 8 )

-Текст Петрове реформе

- Неодређене заменице

( разлика у употреби заменице са речцом то и речцом нибудь;разлика у употреби заменица любой и всякий )

- Исказивање просторних односа прилозима

- Текст Лисица и јарац

 

Струка

( 15 )

- Опште теме везане за струку и практичан рад у струци

- Структура стручних речника и њихово коришћење

- Систематизација предлога

- Исказивање опозиције место: правац паровима прилога просторног значења као нпр.: там – туда, здесь – сюда, где – куда

- предлози карактеристични за стручне текстове: подобно  тому, как; по мере того, как; в зависивости  от того;

в результате того что

( рецептивно)