Наставна тема

Циљеви (задаци)

Тригонометрија правоуглог троугла

(9)

- дефинисање тригоном-етријских ф-ја оштрог угла

-упознавање и примена основних триг. идентитета

-решавање правоуглог троугла

Логика и скупови

(14) 

-упознавање са логичким операцијама, истинитосним таблицама, са појмом исказне формуле и таутологијама

-важнији закони закључи-вања

-основни математички пој

мови, дефиниција,аксиома, теорема , доказ

-понављање о скуповима и скуповним операцијама

-упознавање са Декартовим производом

-упознавање са појмом квантификатора и њихова употреба у доказивању скуповних једнакости

-упознавање са појмовима операције и релације

-дефинисање појма функције, особине ф-је

-одређивање композиције две функције

-упознавање са појмом и налажење инверзне ф-је

-упознавање са елементима комбинатори-

ке( правило збира и правило производа)

Реални бројеви

(9)

-понављање о скуповима бројева, операцијама и релацијама на пољу реалних бројева

-рачун са приближним вредностима, апсолутна и релативна грешка

-примена правила за заокругљивање бројева

Пропорционалност

Величина

(10)

- упознавање са појмовима размере и пропорције

-директна и обрнута пропорционалност величина-уопштење

-примена у сразмерном рачуну, рачуну поделе и мешања

-упознавање са процентним и каматним рачуном

-приказивање стања, појава и процеса (таблично и графички)

Увод у геометрију

(12)

-упознавање са основним и изведеним појмовима и ставовима геометрије

-упознавање са основним геометријским објектима

(тачка, права, раван) и са основним ставовима о релацијама припадања, распореда и паралелности

-разматрање међусобног односа тачака, правих и равни

-упознавање са појмом и особинама дужи, многоугаоне линије, полу

праве, полуравни, угла и диедра, многоугла

-дефинисање нормално-

стиправих и равни, угла

између праве и равни-упознавање са појмом и особинама изометрија

-дефинисање подударно-сти геометријских

објеката

-дефинисање подударно-сти дужи и углова

-упознавање са ставовима подударности троуглова

-продубљивање знања о векторима и основним операцијама са њима

-упознавање са директним и индиректним изометри-јама: симетрије, ротације и транслације равни и простора

-разумевање односа страница и углова троугла

- продубљивање знања  о

особинама кружнице и круга

-упознавање са значајним тачкама троугла и њихово конструисање

-продубљивање знања о особинама и врстама четвороугла

-оспособљавање за решавање конструктив-них задатака( троугао, четвороугао, многоугао, кружница)

 

 

 

 

Рационални алгебарски изрази

(16)

-продубљивање знања о  полиномима и операци-јама са њима, дељивост полинома

-оспособљавање за растављање полинома на чиниоце

-упознавање са појмом рационалног алгеб-арског израза и дефинисање операција са њима

-оспособљавање за трансформације алгебар-

ских израза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линеарне једначине и неједначине

Линеарна функција

(16)

 

 

 

 

 

 

 

 

-продубљивање знања о линеарним једначинама и начину за њихово решавање

-продубљивање знања о линеарној функцији, њеним особинама и црта-ње графика

-продубљивање знања о систему ј-на са две и решавање система линеарних ј-на са три непознате

-примењивање линеарних ј-на на решавање различитих проблема

-продубљивање знања о линеарним неједначинама  и решавање неједначина облика  (ax+b)(cx+d)<0

 

 

 

 

Хомотетија и сличност    (14)

 

-пропорционалност дужи

-разумевање и примена Талесове теореме

-упознавање са појмом и особинама хомотетије

-схватање хомотетије и сличности као геометријских пресликавања и примењивање у једносравнијим задацима –продубљивање знања о сличности троуглова

-оспособљавање за успешну примену Питагорине теореме