Наставна тема

Циљеви (задаци)

Степеновање и кореновање

(26)

- дефинисање степена са целим изложиоцем и операција са њима

-упознавање са децималним записом броја у стандардном облику

-упознавање са графиком и особинама степене ф-је

-дефинисање појма корена и степена сарационалним изложиоцем

-упознавање са основним операцијама са коренима

-упознавање са појмом комплексног броја ; операције са њима

 

 

Квадратна једначина и квадратна ф-ја

(36)

-упознавање са појмом квадратне једначине и методама за њено решавање

- испитивање природе решења квадратне ј-не уз помоћ дискриминанте

-упознавање са Виетовим формулама и њихова примена

-растављање квадратног тринома на чиниоце

- решавање неких једначина које се своде на квадратне

-упознавање са појмом квадратне ф-је, њеним особинама (нуле, знак, монотоност и екстремна вредност) и цртање графика

-упознавање са начинима решавања квадратних неједначина

- решавање система једначина са две непознате који садржи квадратну једначину

(квадратна и линеарна, две чисто квадратне , хомогена квадратна и линеарна)

-решавање простијих ирационалних једначина

Експоненцијална и логаритамска функција

(24)

-упознавање са појмом експоненцијалне ф-је и њено испитивање (особине и график)

-решавање једноставнијих експоненцијалних ј-на и нејед-на

-упознавање са појмом инверзне ф-је

-дефинисање појма логаритма и упознавање са његовим особинама

-логаритамска ф-ја и њен график

-примена основних правила логаритмовања; антилогаритмовање

-декадни логаритам и примена логаритма у решавању разних задатака

- решавање једноставнијих једначина и неједначина

Тригонометријске

Функције

(42)

-уопштавање појма угла, мерење угла, радијан

-дефинисање тригономет.

Ф-ја ма ког угла, свођење на први квадрант, периодичност

-цртање графика основних тригоном. ф-ја

 

-цртање графика функција облика y=Asin(ax+b) и

y=Acos(ax+b) и испитивање њихових особина

-упознавање са адиционим теоремама и њиховим последицама

-трансформације тригонометријских израза

(ф-ле за тригоном.ф-је двоструког угла и полуугла; трансформација збира и разлике триг. Ф-ја у производ и обрнуто )

-решавање тригономет. ј-на и једноставнијих тригоном. нејед-на

- упознавање са синусном и косинусном теоремом и

примењивање ових теорема за решавање троугла

-оспособљавање за примену тригонометрије