Наставна тема

Циљеви (задаци)

Полиедри    (20)

 

 

-упознавање са појмом рогља,триедра и полиедра

-упознавање са Ојлеровом теоремом и правилним полиедрима

-призма и пирамида и њихови равни пресеци

-израчунавање површине и запремине призме, пирамиде и зарубљене пирамиде

-Каваљеријев принцип- запремина полиедра

- извођење формула и израчунавање запремине

призме, пирамиде и зар.

пирамиде

 

Обртна тела

(15)

-упознавање са појмом и врстама обртних површи

-појам и врсте обртних тела

-извођење формула и израчунавање површина и запремина правог кружног ваљка, праве кружне купе и зарубљене купе

-упознавање са сфером, лоптом и њиховим равним пресецима

-израчунавање површине и запремине

лопте и њених делова

-упознавање са појмом уписане и описане сфере полиедра, правог ваљка и купе

Вектори    (14)

- дефинисање правоуглог координатног система у простиру, пројекције вектора, координата вектора

-упозвавање са скаларним, векторским и мешовитим производом вектора и њиховим особинама

- оспособљавање за примену вектора

Аналитичка геометрија у равни

(40)

-израчунавање растојања између две тачке

-оспособљавање за поделу дужи у датој размери

-израчунавање површине троугла

-упознавање са разним облицима једначине праве, одређивање угла између две праве, израчунавање растојања тачке од праве

-упознавање са кривама другог реда и њиховим једначинама: кружница, елипса, хипербола, парабола;

-одређивање  међусобног положај праве и криве другог реда, услов додира, тангента криве

- уочавање заједничких својстава кривих другог реда

Елементи линеарне алгебра и линеарног програмирања

(14)

- продубљивање знања о системима линеарних једначина

- примењивање Гаусовог поступка

- упознавање са графичком методом за решавање линеарних неједначина са две непознате

--дефинисање и решавање проблема линеарног програмирања: екстремна вредност израза Аx+By+C

на конвексном полигону

(геометријски приступ)

Математичка индукција и низови

(20)

-упознавање са принципом математичке индукције и примена

-упознавање са основним

појмовима о низовима

-упознавање са појмом граничне вредности низа и са особинама лимеса

-упознавање са аритметич

ким и геометријским низом; примена

-примењивање низова

Комплексни бројеви   (5)

-упознавање са тригонометријским обликом комплексног броја и операцијама

- упознавање са Моавровом формулом и њена примена

- оспособљавање за примену комплексних бројева