Наставна тема Циљеви (задаци)
Функције (28)

-упознавање ученика са важнијим појмовима и чињеницама о ф-јама једне променљиве (дефинисаност, нуле, парност, монотоност, периодичност)

-упознавање са појмом сложене ф-је

-направити преглед елементарних ф-ја

-упознавање са појмом граничне вредности ф-је и непрекидности

-упознавање са појмом и врстама асимптота

 

 

 

 

Извод функције

(26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-појам прираштаја ф-је

-упознавање са појмом извода ф-је и са тумачењем извода у геометрији и физици

-упознавање и примена основних теорема о изводу; одређивање извода елементарних ф-ја

-упознавање са појмом диференцијала и његовом применом код апроксимација ф-ја

- испитивање ф-ја, уз примену извода

-цртање графика ф-је

 

Интеграл  (22)

-упознавање са појмом неодређеног интеграла, основним правилима о интегралу

-направити таблицу основних интеграла

-решавање интеграла методом замене и парцијалне интеграције

-упознавање са појмом одређеног интеграла и Њутн-Лајбницовом ф-лом(без доказа)

- примена одређеног интеграла (ректификација,квадратура, кубатура)

-упознавање са појмом диференцијалне ј-не

- оспособљавање за решавање најједноставнијих диференцијалних ј-на

Комбинаторика

(12)

-упознавање са основним правилима у комбина-торици

-упознавање са појмовима варијације, пермутације и комбинације (без понављања)

-биномни образац и његова примена

Вероватноћа и статистика   (28)

- упознавање са појмом случајног догађаја

-упознавање са појмом вероватноће и условне вероватноће

-упознавање са појмом сличајне величине и биномном, Пуасоновом и нормалном расподелом

-одређивање средње вредности и дисперзије

-дефинисање појма популације, обележја и узорка

-прикупљање, сређивање и приказивање података

-упознавање са појмом оцене параметара, оцене вероватноће, средње вредности и дисперзије

-интервалне оцене за вероватноћу и средњу вредност