Nastavna tema/fond casova po temi

Sadrzaj po temama

Uvod u predmet/6

Pojam i definicija automatizacije, Potreba i značaj automatizacije, Primena automatizacije sa prednostima i nedostacima, Sistemi automatskog upravljanja (SAU) i regulacije (SAR), Klasifikacija SAU, Blok prikaz SAU, Primer praktične primene, Prenosna funkcija

Merni pretvaraci/18

Namena, klasifikacija, konstrukcija, princip rada, statička karakteristika i primene mernih pretvarača:

Linearnog i ugaonog pomeraja

Ugaone brzine

Sile i naprezanja

Temperature

Pritiska

Nivoa

Protoka

Položaja

 

Nastavna tema

Sadrzaji po temama 

Detektori signala greske/6 

 

Namena,klasifikacija,konstrukcija,princip rada,staticke karakteristike i primene strujnih,naponskih,pomerajnih,frekventnih i vremenkih detektora

Pojacivaci/3

 

Namena,klasifikacija,konstrukcija,princip rada,staticke karakteristike i primene elektronskih,magnetnih i elektromasinskih pojacivaca

Regulatori/10

Uloga i znacaj regulatora u SAU,Klasifikacija regulatora,primena regulatora,konstrukcija,princip rada,staticke i dinamicke karakteristike diskontinalnih regulatora(dvopolozajnog,tropolozajnog,implusnog) i kotinualnih regulatora sa operacionim pojacivacem (proporcionalni-P,integalni-I,diferencijalni-D kao i kombinovani PI,PD,PID)

Izvrsni elementi/3

Namena,klasifikacija,konstrukcija,princip rada,staticke karakteristike i primena servo motora, komutacionih elemenata,spojnica i redukatora

Objekat regulacije/3

Definicija objekta regulacije i upravljanja,klasifikacija,merne staze i primeri

Primenjeni sistemi automatizacije/9

Regulacija procesnih velicina:temperature,ugaone brzine,pomeraja,niva,pritiska,protoka

Stabilnost sistema/5

Osnovni pojmovi o stabilnosti sistema(stabilan,nestabilan,granicno stabilan sistem),bodeovi dijagrami,ispitivanje stabilnosti primenom bodeovih dijagrama

Programabilni logicki kontroleri PLC-i/30

Upoznavanje sa trendovima u automatizaciji procesima i arhitekturom,nadzorno upravljackog sistema,uvod u PLC,hardverska konfiguracija,nacin programiranja PLC-a

Programiranje u LDDER-u,Ladder moduli i podprogrami,okruzenje PLC-a,modularnost,HMI,tekst i grafika na displeju PLC-a rad sa displejima,adresni prostor editor promenjivih.Elementi,funkcionalni blokovi i operandi.

Vrste komunikacija,povezivanje vise PLC-o u mrezu,mobilna telefonija i PLC,SMS poruka,uvod u rad sa SCADA sistemima

 

 

Laboratorijske vezbe/31

1.Upoznavanje sa elementima uredjaja i merno regulacionim kolima koji ce biti korisceni tokom vezbi;

2.Snimanje karakteristika potenciometarskih pretvaraca za merenje translatornog i ugaonog pomeraja;

3.Snimanje karakteristika fotootpornog pretvaraca;

4.Snimanje karakteristika induktivnog pretvaraca;

5.Snimanje karakteristika kapacitivnog pretvaraca;

6.Snimanje karakteristika pretvaraca temperature;

7.Snimanje karakteristika pojacivaca;

8.Snimanje karakteristika strujnog i naponskog diskriminatora;

9.Snimanje karakteristika P regulatora;

10.Snimanje karakteristika PI regulatora;

11.Snimanje karakteristika PD regulatora;

12.Snimanje karakteristika PID regulatora;

13.Dvopolozajni i tropolozajni regulator;

14.Regulacija brzine motora jednosmerne struje implusnim regulatorom;

15.Snimanje karakteristika OU na simulatoru SAU;

16.Upoznavanje sa PLC-om.Programsko okruzenje PLC-a

17.Povezivanje senzora sa PLC-om;

18.Programska analiza zahteva i sekvencijalno resavanje problema;

19.Obrada alarmnih stanja i arhiviranje;

20. Комуникација са PLC-ом. Komunikacija sa PLC-om;

21.SMS poruke.Konfigurisanje PLC-a za rad sa SMS-om.Funkcionalni blokovi za slanje i prijem SMS-a;

22.SMS poruke.Autorizacija primljenih SMS poruka.Ocitavanje vrednosti putem Sms-a.Upravljanje putem SMS