Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Процесор (10)

 

Архиктетура скупа инструкција. CISC и RISC сет инструкција. Типови инструкција. Наредбе за пренос података. Аритметичке наредбе. Логичке наредбе. Наредбе гранања и програмске петље. Макро наредбе. Процедуре. Потпрограми и пренос параметара. Прекид. Обрада прекида и повратк из прекидне рутине. Унутрашњи и спољашњи прекиди. Маскирање. Приоритети. Јединица за опслуживање прекида. Систем прекида рачунара. Спрега процесора са меморијом и улазно – излазним под системом рачунара.

 

Меморија (12)

 

Подела и параметри меморија. Технологије меморијских медијума. Главне меморије. Регистарске меморије. Магацинска меморија. Асоцијативне меморије. Кеш меморије. Кеш меморије у више нивоа.  Неблокирајуће кеш меморије. Виртуелне меморије: са страничном организацијом, са сегментном организацијом и са сегменто – страничном организацијом. Кеш меморије у виртуелном меморијском простору. Меморије са преклапањем приступа. Видео меморије.

 

Начини обраде података(6)

 

Пакетна обрада. Мултипрограмирање. Рад у раздељеном времену. Рад у реалном времену. Мултипрцесирање.

 

Системски софтвер(40)

 

Подела системског софтвера. Програмски систем. Програмски преводиоци. Едитори. Програми за повезивање. Оперативни систем. Улога и задаци оперативног система. Историјски развој, структура и преглед оперативнох система. Структура Shell-a и Kernel-a (језгра) оперативног система.

Појам процеса и његовог стања. Процеси и управљање процесима. Стања и редови спремних и блокираних процеса. Диспечер. Синхронизација и комуникација између процеса.

Обрада прекида у конкурентном окружењу. Узајамно искључивање. Deadlock откривање и превенција. Семафори.

Управљање меморијом. Управљање физички расположивом унутрашњом меморијом. Организација и управљање виртуелном меморијом. Механизам пребацивања (swapping) и партиционисање. Статичке и динамичке партиције. Странична организација меморије и сегментација.

Управљање спољашњом меморијом. Управљање датотекама. Системи датотека. Садржај, организација и структура директоријума. Хијерархијска организација фајл система. Операције над фајловима. Права приступа. Евиденција и додела слободног простора на дисковима.

Управљање уређајима. Управљачки блок уређаја. IO процедуре и драјвери уређаја. Блок IO захтева. Семафори чекања на захтев и на завршетак опреације. Баферовање. SPOOLing. Директан приступ меморији.

Сервери. Улога и значај мрежних оперативних система. Windows 2003 и активни директоријум. Linux као мрежни оперативни систем. File сервери. Print сервери. DHCP сервери. DNS сервери. WEB сервери. Mail сервери. FTP сервери. SOL сервери.

 

Базе података (25)

 

Увод у базе података. Систем за управљање базама података (DBMS). Логичка и физичка независност података. Модел података. Хијерархијски, мрежни, релациони и проширени релациони модел. Ентитети. Атрибути. Кључ. Непотпуне информације и NULL-вредности. Везе. Кардиналност везе. Дијаграм ентитети – везе. Релациони модел (ЕR модел). Релација. Услови интергритрта. Трансформација модела ентитети – везе у релациони модел. Логичке зависности, нормализација, нормалне форме, нормализовани релациони модел. Језици база података. Релациона алгебра, релациони рачун, релациони језици података (SQL, QUEL). Неки проблеми имплементације базе података. Интегритет и безбедност података. Администрирање базе података. Заштита од неовлашћеног приступа. Извршење упита. Компилатор упита. Опоравак базе података. Обрада трансакција. Објектно – оријентисани и објектно – релациони системи за управљање базама података. Клијент – сервер и дистрибуирани системи за управљање базама података. Системи за интеграцију информација. Примери система за управљање базама података.