Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Увод (5)

 

 

-Увод у предмет

-Монолитна интегрисана кола

-Хибридна интегрисана кола

 

Линеарна интегрисана кола (43) 

 

 

 

 

-Линеарна интегрисана кола

-Блок шема интегрисаног операционог појачавача

-Диференцијални појачавач; диференцијално појачање и појачање заједничког сигнала

-Излазни степен

-Карактеристичне величине интегрисаних операционих појачавача

-Идеални инвертујући појачавач

-Реални инвертујући појачавач

-Неинвертујући појачавач

-Јединични појачавач

-Кола за сабирање и одузимање са операционим појачавачем

-Пасивна кола за диференцирање и интеграљење

-Активна кола за диференцирање и интеграљење

-Пасивни и активни ограничавачи

-Напонски компаратори

-Шмитово окидно коло

-Активни филтри

-Утицај реалних параметара интегрисаних операционих појачавача на карактеристике реализованих кола

-Фреквенцијска карактеристика и фреквенцијска компензација.Комбиновање операционих појачавача и транзистора снаге.Принцип аналогног множења на диференцијалном појачавачком степену.

-Интегрисани стабилизатори напона

-Прекидачки стабилизатори напона

 

Логичка и импулсна кола (8)

 

-Опште карактеристике логичких кола CMOS логичка кола

- Повезивање дигиталних интегрисаних и осталих кола

- Астабилни мултивибратори

- Особине кварца

- Осцилатори са кварцом

- Моностабилни мултивибратори

 

А/D и D/А конвертори (10) 

 

- Квантизација аналогних величина

- Дигитално-аналогни конвертори

- А/D конвертори са узастопним приближавањем

- А/D конвертори са напонским компараторима

 

Шумови (4)

 

- Појам шума

- Врсте шума

- Однос сигнал-шум и фактор шума