Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

УВОД (2)

-       радно место, алат, пробор

-       заштита на раду

-       АБХ заштита

-       заштита од напона додира, противпожарна заштита

Упознавање са програмом и алатом, радно место, заштита од напона додира

ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ СПАЈАЊА ЕЛЕМЕНАТА (4)

-       лемљење, лемљење спојева на мрежици од металне жице

-       израда жичане коцке помоћу спајања лемљењем

Процес лемљења, врсте лемилица, израда разних геометријских фигура лемљењем.

УНИВЕРЗАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ (4)

-       руковање и употреба

-       осцилоскоп: руковање и употреба

Руковање универзалним инструментом, руковање и употреба осцилоскопа

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ (22)

-       подела, својства, поступци при монтажи, мерења, обележавања, контрола исправности

-       отпорници,

-       кондензатори,

-       калемови и пригушнице,

-       трансформатори,

-       електромагнетне компоненте,

-       механичке компоненте,

-       штампане везе

-       основни технолошки поступци у микроелектроници, диоде, транзистори,

-       полупроводничка интегрисана кола

-       оптоелектронске компоненте

Подела, својства, поступци при монтажи, мерења, обележавања, контрола исправности:

-       отпорници

-       кондензатори,

-       калемови и пригушнице,

-       трансформатори,

-       електромеханичке компоненте,

-       полупроводничке компоненте(диоде, транзистори, тиристори, тријаци, дијаци, интегрисана кола, оптичке компоненте),

-       израда штампаних кола

ИЗРАДА ОСНОВНИХ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОЛА, ПОДСКЛОПОВА, СКОЛОПОВА И УРЕЂАЈА (44)

-       појачавач са транзистором

-       инвертор

-       усмерач

-       И, ИЛИ, НИ, НИЛИ кола

-       осцилатор,

-       израда исправљача напона за џепне калкулаторе,

-       израда извора за напајање за џепне и стоне калкулаторе,

-       монтажа калкулатора,

-       пуњење плоча електронских стоних калкулатора и других уреаја из производног програма,

-       лемљење компонената на плочама електронике, за уградњу у средства за средњу и вишу обраду података.

Израда основних електронских кола и уређаја:

-       израда стабилизатора напона,

-       појачавач са транзистором,

-       израда регулатора температуре лемилице

-       уређаји са логичким колима

-       осцилатор

-       операциони појачавачи