Разред:

Предмет:

Машински елементи 

Циљ предмета:

-       стицање знања о врстама, конструкционим и функционалним карактеристикама и примени машинских елемената као саставних делова машинске функционалне целине-конструкције и машинског система

 

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 3 из1993.године,страна21-25

Прероучена литература:Maшински елементи2,С.Драпић,Завод за уџбенике и наставна средства-Београд,2006.године

III             Недељни фонд:  2                          Годишњи фонд: 64 часa

Наставне теме

Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

 

Наставна средства

Напомена

Лежишта (4)

Својства и подела. Стање између додирних површина у лежиштима. Мазива. Довод мазива и направе за подмазивање. Конструкција лежишта и подмазивање. Облици лежишта. Материјал за лежишне чахуре и постељице. Основни прорачун лежишта.

 

 

 

 

-схватање улоге и значаја општих машинских делова(елемената),који су заједничка већини машинских конструкција-уређаја и машинских система,

-овладавање техничком документацијом и њеном документацијом и њеном применом у пракси,

-упознавање стандарда,симбола,ознака и оспособљавање за коришћење стандардних и препоручених вредности и  величина из таблица, графикона,дијаграма и ЈУС стандарда,

 

-схватање значаја квалитета обраде и толеранције у машинству  са становишта функционисања конструкције и економичности производње,

-развијање смисла за тачност,прецизност и естетски изглед, као и способност за самостално и организовано учествовање у раду и производњи.

 

 

 

 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и задацима наставне теме

 

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска нстава(2часa x37 седмица=74 часа)

Подела одељења на групе

Одељење се не дели на групе

 

Место реализације наставе

Настава се реализује у кабинету за машинске елементе

Слике

Шеме

Компјутер са видеобимом

Узорци машинских елемената

 

Изводи из стандарда

Уџбеник

Мерила

Контролници

Технички цртежи

Један час може се реализовати у машинској радионици школе

Лежаји (4)

Врста и својства лежаја. Облици лежаја.Означавање лежаја и приказивање на цртежу.Учвршћавање лежаја на рукавцу у кућици.Налегање лежаја и рукавца и лежаја и кућице.Начин уградње и одржавање лежаја.Демонтажа лежаја.Избор и провера лежаја.Кућице за лежаје.

Спојнице (4)

Задатак и подела.Конструкцијски облици и својства појединих врста спојница.Избор и провера основних врста.Начин уградње и пуштање у погон. Нееластичне спојнице (круте, дилатационе, зглобне).Еластичне спојнице (са улошцима, са гуменим венцем, са челичном траком.Искључне и искључно укључне спојнице (канџасте, зупчасте, фрикционе са ламелама, електро магнетне), сигурносне, једносмерне и хидродинамичке.

 

Препорука за реализацију наставе

Неке часове појединих наставних тема треба реализовати у машинској радионици школе.

Неке часове поједининаставних тема реализовати кроз посету одређеним фирмама где се конкретно види место и улога машинског дела у машинском систему.

 

Вежбању у настави треба посветити посебну пажњу и усмерити је ка припреми ученика за израду самосталних радова.

 

За вежбе користити знање из предмета техничко цртање и рачунарство и информатика

извршити корелацију са другим стручним предметима

Оцењивање

Оствареност циљева и задатака вршити кроз:

Усмено испитивање

Тестове знања

Домаћих задатака

Провера усвојеног знања и повезивања знања из

 

 

Методе:вербалне, презентације, демонстрција рада,  метода графита, грудва снега, метода четри корака

 

 

Елементи за пренос снаге (1)

Општи поглед, врсте примена.

вишенаставних тема у целину кроз решавање конкретних задатака

Оцењивање тачности и образложења прорачуна  и радионичких цртежа

 

 

 

Зупчасти парови (4)

Својства и подела зупчастих парова. Облици зупчаника. Основни појмови и обележја зубаца и зупчаника. Основни кинематски односи и основно правило спрезања еволентних зупчаника.

Методе:вербалне, презентације, демонстрција рада,  метода графита, грудва снега, метода четри корака, олуја идеја, израда пројеката, радионице, метода карата

индивидуални рад,  фронтални рад и рад по групама

 

 

 

 

 

 

 

Цилиндрични зупчасти парови (8)

Стандарни профил и основна зупчаница. Геометријске и кинематске величине при спрезању два зупчанице и зупчаника и при спрезању два супчаника. Степен спрезања. Спољни цилиндрични парови са косим зупцима. Облици зубаца зупчанице. Цртеж цилиндричног зупчаника.

 

 

 

 

Конусни зупчасти парови (4)

Кинематски и допунски конуси, основна зупчаница. Основне геометријске и кинематске величине конусног зупчастог пара са спољашњим озубљем. Цртеж коничног зупчаника.

 

Пужни парови (4)

Општи појмови и врсте. Основне геометријске и кинематске величине цилиндричног пужног пара. Цртеж пужа и пужног зупчаника.

 

 

Ланчани парови (4)

Својства ланчаних парова. Врсте ланаца за пренос снаге. Спојни чланци.Означавање зглобних ланаца за пренос снаге.Облици ланчаника.Носивост ланаца.Цртеж ланчаника.

 

 

 

 

Каишни и ремени парови (6)

Каишни парови, начин преношења снаге, својства и поедела. Мере каиша. Облици каишника.

Ремени парови. Мере ремена и венаца ременице. Облици ременица. Мере каишних и ремених парова. Затезање каиша и ремена. Напони у каишу и ремену. Носивост каиша и ремена. Цртеж каишника и ременица.

Цeвни водови, елементи за регулисање протока и судови под притиском (6)

Основни појмови о цевним водовима. Врсте цеви. Цевни прикључци. Спајање и заптивање цеви. Компензационе цеви. Површинска заштита и изолација цевних водова. Елементи за регулисање протока, задаци и врсте. Вентили. Засуни. Славина. Приклопци. Уљно хидрауличне компоненте. Цртежи цевних водова. Судови под притиском.

Вежбе(12)

Цилиндрични зупчасти пар. Прорачун, конструкција и цртеж зупчаника. (4)

Ланчани или каишни,односно ремени пренос.Прорачун, конструкција и цртеж једног елемента за пренос. (4)

Цевни вод.Схематско цртање,спецификација елемената и технички опис. (4)