Предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Циљ предмета: Стицање основне рачунарске писмености и оспособљавање ученика за коришћење рачунара у даљем школовању и будућем раду

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 6. новембар 2006. године, страна 5-6

Препоручена  литература:  Никола Клем – Рачунарство и информатика – бр.21169 из каталога

РазредПРВИ

недељни фонд часова: 2 т

годишњи фонд часова: 74 теорије

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – (2)

 

 • · Предмет изучавања информатике
 • · Информатика и друштво

-   упознавање ученика са унутрашњом организцијом рачунарског система

-   упознавање и оспособљавање ученика за коришћење оперативних система

-   упознавање и оспособљавање ученика за коришћење програма за обраду текста

-   упознавање и оспособљавање ученика за коришћење мултимедијалних апликација

-   стицање слике код ученика о могућностима примене рачунарских система

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

Настава се реализује у кабинету за рачунарство и информатику

ОБЛИК РАДА :

 

ОДЕЉЕЊЕ СЕ ДЕЛИ НА ДВЕ ГРУПЕ

 

 

МЕТОД  РАДА :

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика

 

 

Уџбеник према препорученој литератури.

 

Часови  се изводе у  рачунарском кабинету (најмање 10 персоналних рачунара са Windows XP или новијим оперативним системом, локалном мрежом и везом на Интернет)

 

 

 • РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ– (14)

 

 • · Структура рачунарског система
 • · Хардвер, софтвер. Oднос хардвера и софтвера
 • · Струкрура хардвера
 • · Процесор. Радна меморија
 • · Интерфејс и периферијски уређаји. Архитектура PC рачунара
 • · Структура софтвера
 • · Оперативни системи, развојни софтвер, кориснички софтвер
 • · Лиценце, заштита софтвера и хардвера
 • · Како ради рачунар?
 • · Начин функционисања процесора
 • · Подизање рачунарског система
 • · Улога ROM-a, покретање оперативног система, прекид рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ– (16)
 • · Основни појмови (датотека, фасцикла, пречица, икона, прозор, мени)
 • · Употреба тастатуре и миша
 • · Покретање апликација оперативног система
 • · Рад са прозорима, компоненте прозора и њихова улога
 • · Организација података на диску
 • · Покретање програма
 • · Рад са датотекама и фасциклама (креирање новог објекта, копирање и премештање, брисање, промена назива )
 • · Коришћење додатних програма (бележница, цртање, игре, калкулатор...)
 • · Рад са спољним мемеоријама ( flesh меморија, CD, дискете )
 • · Подешавање параметара радног окружења
 • · Одржавање система
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • ОБРАДА ТЕКСТА– (22)

 

 • · Основни појмови (пасус, маргина, заглавље, подножје)
 • · Структура текста
 • · Подешавање радног окружења
 • · Уношење текста
 • · Чување документа
 • · Учитавање документа и измене у документу
 • · Рад са блоковима (означавање, копирање, исецање, лепљење)
 • · Рад са више докумената
 • · Набрајање у тексту
 • · Фусноте, обележавање страница
 • · Уметање слике утекст
 • · Креирање заглавља и подножја
 • · Обликовање документа, стилови
 • · Рад са табелама
 • · Штампање документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ– (14)

 

 • · Начин комуникације између рачунара
 • · Појам рачуанрске мреже
 • · Интернет и интранет
 • · Повезивање рачунара и итернета
 • · Упостављање везе, подешавање параметара и прекидање везе
 • · Сервиси интернета (WWW, e-mail, FTP…)
 • · Рад са читачима интернета
 • · Отврање Web страна. Коришћење претраживача
 • · Снимање Web страна, снимање слика
 • · Пребацивање садржаја Web стране у текст процесор. Штампање
 • · Електронска пошта (покретање програма, постављање електронске адресе, пријем и слање електронске поште, прављење и коришћење адресара)
 • · Рад у мрежи. Дељење мрежних ресурса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • МУЛТИМЕДИЈСКЕ АПЛИКАЦИЈЕ– (6)

 

 • · Мултимедија
 • · Основне функције апликација за рад са мулимедијом
 • · Организација мултимедијалних садржаја
 • · Примена мултимедије у настави
 • · Коришћење CD-а и DVD-а са аудио и видео садржајима, књигама, енциклопедијама и атласима