Предмет: EKOЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Циљ предмета: развијање одговарајуцих квалитета:објективност,критицко мисљење,способ-

ност иновирања и креативност.Формирање правилних ставова према природ-

ној средини,застити и унапредјивању.

 

Полазна основа:.

Препоручена  литература

РазредПРВИ

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова:74

 

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наставна средства

Напомена

 

 

9

Основни појмови екологије

Формирање правилних представа  И појмова о природи.Развој науцног погледа на свет И развијање љубави према природи

Вербалне

Рад на тексту

Текстуалне;

Комбиновани рад

Текстална

Визуелна

Демонстрација у природи

 

 

 

4

Застита И унапредјивање зивотне средине

Развијање еколоске свести И еколоске цултуре;формирање радних навика И одговорности према раду

Вербалне И рад на тексту

Кобиновани рад

Текстуална,визуелна

Помоцно техницка

 

 

 

23

Појам загадјивања зивотне средине:ваздуха,воде ,земљиста,хране И радиоактивно загадивање

Стицање сазнања о дузностима И обавезама оцувања природних богатстава;стицање знања о рационалном И разумном корисцењу природних добара И последицама насталим људском делатносцу

Вербалне,ресавање проблема И демонстративне;

Комбиновани рад

Текстуална,визуелна

Демонстрација у природи И помоцно техниоцка

 

 

 

2

Застита природе—национални паркови,паркови проироде И резервати

Развијање праqвилног ,културног И свесног односа према природи,изградјивање етицких И естетицких ставова у односу на природу

Комбиноване,хеуристицки приступ И демонстративне

Фронтални И индивидуални

Текстуална

Визуелна И аудио-визуелна