Предмет: : енглески језик

 

Циљ предмета: стицање, проширивање и продубљивање знања и умећа у свим језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на том страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр.  6 из 1990. године, страна 32, 33 и 34

Препоручена  литература:  Success Pre-Intermediate Students’ book,Workbook, стручни текстови (издавач Завод за уџбенике)

 

РазредПРВИ

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 74

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

Who am I? (10)

 

 

 

 

 

 

Globetrotter!(9)

 

 

 

 

 

 

 

Growing up(9)

 

 

 

 

 

Inspiration(10)

Grammar: Present Simple and Continuous, State and action verbs

Vocabulary: Personality adjectives,Identity Countries and nationalities(UK)

 

Grammar: going to and Present Continuous for plans and intentions,Direct and Indirect questions

Vocabulary: Travel plans,Charities, Holiday accommodations,Travel and holiday activities

 

Grammar: Past Simple,used to

Vocabulary: School and education,Childhood,-ed/-ing adjectives

 

Grammar: Past Continuous and Past Simple

Vocabulary: Music and literature,Phrasal verbs,Describing feelings and emotions

Задаци наставе страног језика су:

 • усвајање говорног језика у оквиру нових 1000 речи и израза укључујући и терминологију значајну за дату струку;
 • неговање правилног изговора и интонације уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске шеме које су битне у усменом изражавању;
 • raзумевање говора (непосредно и путем медија) и спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног живота и општих тема струке, уз исказивање личног става и расположења;

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

учионица

ОБЛИК РАДА :

индивидуални, фронтални

и рад у паровима и групама

МЕТОД  РАДА :

 

Grammar-Translation method, Direct, Suggestopedia,Audio-Lingual,Total physical response,Community Language Learning, Communicative Approach,Brainstorming,Role play,Graffitti,Cards, Snowball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD плејер

компјутер

видео бим

стручни текстови

филмови без превода  везани за теме које се обрађују

Success Pre-Intermediate Students’ book

Success Pre-Intermediate workbook

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

 

Постоји корелација са многим стручним предметима пошто се обрађују бројни текстови везани за теме из области дате струке

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

No place like home (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eat up!(13)

Grammar: Comparative and superlative of adjectives,Relative pronouns

Vocabulary: Houses and gardens, Rooms and furniture,Adjectives describing places/homes,Types of housing,Describing pictures and atmosphere

 

Grammar: Countable and uncountable nouns,Quantifiers

Vocabulary: Food and drink,Types of diet and lifestyles,Restaurants and eating out,Meals describing food,Grading adjectives

 • овладавање техником информативног читања, разумевање сложеније језичке структуре у тексту и упознавање особености језика струке читањем текстова везаних за теме из области дате струке;
 • даље савладавање основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквиру усвојене лексике и језичких структура;
 • разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, налаза, извештаја и оспособљавање за њихову усмену интерпретацију;
 • стицање нових сазнања о карактеристикама земаља и народа чији језик уче , њиховог начина живота и обичаја;
 • оспособљавање за вођење разговора о нашој земљи, њеним природним лепотама, културним и тековинама;

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • граматички тестови
 • преводи општих и стручних текстова
 • писање састава
 • диктати
 • писмени задаци
  • презентације и пројекти
  • конверзација на енглеском

 

 

Look to the future!(12)

Grammar: Going to and will(future predictions),Adverbs of probability with may, might and will,First Conditional

Vocabulary: Science and technology,Adverbs of probability,Ecology and the environment,Vocation and vocational texts