Предмет:

Oпшта машинска пракса

Циљ предмета:

-       да допринесе да ученик у свом почетном стручном образовању свестраније сагледа разноврсност технолошких процеса у машинству

-       да ученици учествују у практичној примениразличитих метода обраде и обликовања тела и у стварања производа

-       да ученици прошире техничка знања која су им неопходна за укључивање у процес производње уз употребу различитих средстава рада

-       да се код ученика развија самосталност у раду, смисао за тачност, прецизност и уредност 

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник број 3 од 3.марта 1993године(стр. 26 до 28)

 

Прероучена литература:

 

 

 

Разред:            I             Недељни фонд:  4 часа                          Годишњи фонд:148 часа

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Увод

(2)

- упознавање ученика са  задаткоми значајем машинске праксе

- упознавање са радионицом, радним местима и средствима заштите на раду

 

 

-упознавање алата, уређаја, прибора, машина и енергије

 

 

 

 

 

-овладавање радном документацијом и оспособљавање за њено коришћење

 

 

 

-савладавање радних операција при ручној и машинској обради, склапању, расклапању и одржавању машина и уређаја

 

 

 

-оспособљавање ученика за рационално и економично коришћење материјала,  алата, прибора, машина и енергије

 

 

 

 

 

 

 

 

-оспособљавање ученика за правилну употребу средстава и мера заштите на раду

 

 

 

 

-схватање потребе остваривања захтеваног квалитета у производњи и одржавањумашина и уређаја, примене метода мерења и контроле

 

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

практична нстава   (4часa x37 седмица=148 часа годишње)

Подела одељења на групе

Одељење се  дели на две групе  за реализацију практичне наставе

 

 

Место реализације наставе

Практична настава се реализује у машинској радионици у школи

 

 

 

 

 

 

Неке часове појединих наставних тема реализовати кроз посету одређеним фирмама

Праћење напредовања и оцењивање

Оствареност циљева и задатака вршити кроз:

Усмено испитивање

Тестове знања

Спретност и вештину при коришћењу алата, прибора и при изради практичних радова

Оцењивати тачност изаде практичних радова

 

Методе рда :вербалне, презентације, демонстрција рада,   грудва снега, метода четри корака, олуја идеја,

индивидуални рад,  фронтални рад и рад у паровима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уџбеник,

зидне слике

- графо – фолије

видео материјал о различитим врстама обраде

 

-различити мерни инструменти који се користе у машинству

 

-сваки ученик има свије радно место

 

-сваки ученик има свој алат и прибор,

прибор за оцртавање и обележавање

 

 

 

 

-машине за обраду резањем које се налазе у радионици

 

-апарат за заваривање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овај предмет је у корелацији са: технологијом обраде технологијом образовног профила, техночким цртањем, машинским елементима, техничком физиком, механиком, технологијом материјала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и задацима наставне теме

 

Мерење и контролисање

(8)

- задатак и значај мерења и  мерних јединица у СИ систему

-мерила за мерење и контролу дужина(марне траке мерни лењири, мерне летве, помична мерила, дубинометри,висинометри,)

-  марање углова- угаоници, угломери и шаблони

-мерила за контролу равности површине, мерила за зазоре, и заобљења

- чување и одржавање мерних алата

Прибор за стезање и придржавање

(3)

 

- значај и задатак стезања, правила стезања и подела прибора за стезање

Оцртавање и обележавање

(4)

 

- задатак и значај оцртавања и обележавања,алат и прибор који се користи, припрема површине за оцртавање, поступак оцртавања и одржавање алата

Турпијање

(5)

- примена  поступка турпијања, врсте и  технике при турпијању различитих површина, одржавање турпија

Одвајање сечењем и одсецањем

(6)

- задатак и врсте сечења и одсецања

-различити начини сечења.

-чекићем и секачем

-маказама

-тестером

- одржавању средстава радаи о мерама заштите при сечењу

Обликовање лима и профила

(7)

- примена различитих поступака обраде лима (исправљање, савијање и обликовање)

Спајање

(8)

- задаци  и класификација различитих врста спајања:

-закивањем

-лемљењем

-електролучно заваривање

(уређаји и прибор, врсте зевара, техника рада, мере заштите )

Бушење упуштање и резање навоја

(9)

- значај бушења и упуштања, алатима и прибором који се користи, --разни поступци при овим обрадама ,

Рендисање

(10)

подела и  примена рендисаљки и њихове карактеристике

- начином припреме машине, избор ражима обраде, избор алата,

Стругање

(11)

- подела, примена стругова и њихове карактеристике

-припрема машине, избор ражима обраде, избор алата,

-подешавање универзалног струга,

-ученици на стругу обрађују различите делове једноставнијег облика и  површина

Глодање

(12)

- подела, примена и могућности  глодалица

-њихове карактеристике

-начин  припреме машине, избор  ражима обраде, избор  алата,подешавање глодалице

- обрада различитих површина у различитим положајима

Брушење

(13)

- подела и  примена брусилица и њихове карактеристике

- начин припреме и подешавање машине, избор ражима обраде, избор и грађа  алата и начин стезања обратка

 

Термичка и термохемијска обрада

(14)

 

задатак и значај термичке и термохемијске обраде

- основни појмови  о :

-жарењу

-каљењу

-отпуштању

-цементацији

-нитрирању

Површинска заштита

(15)

 

- појам  и  врсте корозије и начинима заштите метала

Упознавање        машина и њихова функција

(16)

- класификација машина

- погонске,  радне, транспортне машине, уређаји и  саобраћајна средства,

- изглед и принцип рада:

-турбина

-клипних машина

-компресора

-вентилатора

-пумпи

-дизалица

-трнспортера

Састављање и растављање машина и њихови делови

(17)

-делови  машина, њихово растављање и састављање у оквиру одржавања

-појам и врсте склопова, спајање раздвојивим и нераздвојивим везама

- потребни  алат и прибор

-технолошки поступак растављања и састављања машина, означавање делова, прање, подмазивање и контрола делова

 

 

Врсте активности (доминантне активности за предмет) 

Наставник

Ученик

 

 

- мотивише ученике за учење

- припрема и благовремено ученицима даје  задатке као помоћ

приликом учења наставних тема

- припрема наставне материјале

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира нове

садржаје и појмове

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

-демонстрира рад на појединим машинама и руковање алатима

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

 

 

- редовно чита лекције и додатну литературу на коју му указује наставник

- припрема радни материјал за поједине часове према упутствима која је добио од наставника

- активно учествује у дискусијама на часу

- ради домаће задатке

- активно учи

- пита о свему што није разумео или га

додатно интересује

- редовно бележи у свеску све најважније

чињенице и закључке са часа

-разговара са наставником о наученом градиву и кроз разговор учи

-на часовима провере решава тестове за шта бива адекватно вреднован

-правилно рукује алатима и практично примењује стечено знање о појединим машинским обрадама

-правилно користи средства заштите на раду