Предмет:

Руски језик

Циљ предмета: 

Стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим језичким активностима, упознавање културног      наслеђа створеног на том страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање. 

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник, број 5/90, стр. 53

Препоручена литература: М. Межински, А. Терзић, Руски језик за други разред средње школе

 

Разред:  II Недељни фонд:  2 часа                          Годишњи фонд: 74 часа

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наставна средства

Напомена

Из живота младих

( 8 )

- обнављање стеченог граматичког знања (именице и бројеви)

- текст Буђење

- дуги и кратки облик придева

- улога дугог и кратког облика придева у реченици

- обавезна употреба у предикату са допуном

- потврдне и одричне реченице

 

 

- усвајање говорног језика у оквиру нових речи и израза уклључујући и терминологију значајну за дату струку;

- неговање правилног изговора и интонације са обраћањем посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске схеме које су битне у усменом изражавању,

- разумевање говора (непосредно и путем медија ) и спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног живота и општих тема струке, уз исказивање личног става и расположења;

- овладавање техником информативног читања, разумевање сложеније језичке структуре у тексту и упознавање особености језика струке читањем текстова везаних за теме из области дате струке;

- даље савладавање основе орфографије ради коректног писменог изражавања у оквиру усвојене лексике и језичких структура;

- разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, извештаја и оспособљавање за њихову усмену интерпретацију;

- стицање нових сазнања о карактеристикама земље и народа чији се језик учи, њиховог начина живота и обичаја;

- оспособљавање за вођење разговора о нашој земљи, њеним природним лепотама, културним и историјским тековинама;

 

- оспособљавање за даље образовање и самообразовање у области језика и струке коришћењем речника, лексикона и друге приручне литературе;

 

 

 

Облици рада:

- индивидуални,

- фронтални,

- рад у пару и

- рад по групама

Методе:

предавање,

објашњавање,

уобичајена вербална комуникација са ученицима,

постављање питања и одговарање,

превод стручних текстова,

рад на тексту,

вођени писмени састави,

хеуристички приступ,

дијалог,

самостални писани радови ученика,

писмени задаци ( 2 ),

контролне вежбе, тестови,

игровне активности,

 

Место реализације:

 

Настава се реализује у

кабинету за страни језик

који је опремљен

рачунаром, телевизором,

видео-бимом и DVD

плејером. Неки часови се изводе у обичним учионицама

Праћење напредовања ученика и оцењивање:

Провера степена

усвојених знања и

оцењивање постигнутих

резултата врши се помоћу:

 

- усмених одговора,

- тестова после сваке

наставне теме,

- писмених задатака ( 2 ),

- правописних диктата,

- домаћих задатака,

- диктат познатог текста,

- вежбања: трансформација и допуњавање, проширивање сажимање реченица или текста, писање вођених састава

 

 

DVD плејер,

рачунар,

видео бим,

књижевна дела,

часописи,

наставни листићи,

репродукције дела из других уметности,

панои које израђују сами ученици,

слике, шеме,графоскоп и графофолије, разгледнице,

карта Европе, карта Србије

 

 

 

 

 

 

 

Корелација са: физичком културом, српским језиком.

Живот и обичаји

( 7 ))

- текст Гостопримство  

- личне заменице

- присвојне заменице

- заповедни начин (треће лице једнине и треће лице множине)

- реченице са објектом у инфинитиву

-најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у односу на матерњи језик ( у, около, во круг, по са дативом, в и на)

 

 

 

Корелација са српским језиком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корелација са градивом из историје и српског језика.

Породица

( 6 )

-          текст Незаборавни лик;

-          глаголски прилог садашњи; 

-          одређена заменица сам; 

-          четири рачунске операције (рецептивно); 

-          моја породица; 

Средства комуникације

(11)

- текст До потраживања;

- одређенма заманица самый;

-глаголи кретања без префикса;

- глаголи кретања са префиксима;

-писање писма;

- најфреквентнији везници и везничке речи ;  

 

 

 

 

 

 

корелација са градивом из српског језика.

 

 

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наставна средства

Напомена

 

Култура – правила понашања

( 7 ) 

- текст Срећник;

- бројеви од 1 – 30 (правила употребе са именицама);

- збирни бројеви;

- стихови Брзи возови;

- временски односи: реченице са одредбом израженом зависним падежом, реченице са глаголским прилогом и сложена реченица);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корелација са градивом из географије и српског језика.

 

Географија земље чији се језик учи

( 9 )

- текст Европа – Азија;

- глаголски придев садашњи

( грађење, значење, употреба);

- моја отаџбина;

- текст Сибир;

-однос начина и могућности радње;

корелација са градивом из географије и српског језика.

 

Културно-историјски споменици

( 8 )

- текст Симбол свих оних који су пали за отаџбину;

- глаголски придев прошли

( грађење, употреба, превод, правопис);

- најинтересантнији градови Србије;

- најинтересантнији градови Русије;

- време у сложеној реченици;

 

Корелација са географијом, историјом и српским језиком

 

 

 

 

 

 

Природа

( 12 )

- текст Поклон;

- скраћенице;

- годишња доба;

- временска прогноза

- изражавање узрока ( реченице са глаголским прилогом, сложене реченице);

- моје омиљено годишње доба;

 

 

 

 

корелација са биологијом и српским језиком.

 

Струка

( 6 ) 

-Стручни текстови;

- Моје будуће занимање;

- просторни односи ( реченице са одредбом израженом зависним падежом и сложена реченица);

 

 

Корелација са стручним предметима

( машинство, електроника, рачунарство)

 

 

 

 

 

Врсте активности (доминантне активности за предмет) 

Наставни  предмет: Руски језик

Наставник

Ученик

 

 

- мотивише ученике за учење

- припрема и благовремено ученицима

даје материјал као увод за обраду сваке наставне јединице

- припрема наставне материјале за нове садржаје и појмове са освртом на исте у српском језику

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира нове

садржаје и појмове

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

 

 

- редовно усваја нови лексички и граматички материјал

- припрема радни материјал као увод за обраду новог текста

- активно учествује у дискусијама на часу

- ради редовно домаће задатке

- активно учи

- пита о свему што није разумео или га

додатно интересује

- редовно бележи у свеску све најважније

чињенице и закључке са часа

- прави свој речник нових научених речи

- ради писмене задатке, тестове знања,

правописне диктате, рецитује стихове