Предмет:

Руски језик

Циљ предмета: 

Стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеноног на том страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање.  

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник, број 5/90 стр. 53

Прероучена литература: Богољуб Станковић  и Стојадин Костић, Руски језик за трећи разред средње школе

Разред:  III Недељни фонд:   2 часа                          Годишњи фонд: 74 часа

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наставна средства

Напомена

Школа и систем образовања

(8)

- Текст Испитивање

- Разлика у употреби придева школьный и учебный

- Дефинисање предмета, појава и појмова: это (есть) + номинатив и глагол копула + инструментал

- Текст Полиглота Пауљ Аристе

- Читање децимала и разломака

- Реченице са субјектом израженим конструкцијом: номинатив + с + инструментал

 

 

 

- усвајање говорног језика у оквиру нових речи и израза уклључујући и терминологију значајну за дату струку;

 

- неговање правилног изговора и интонације са обраћањем посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске схеме које су битне у усменом изражавању,

 

- разумевање говора (непосредно и путем медија ) и спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног живота и општих тема струке, уз исказивање личног става и расположења;

 

 

 

 

- овладавање техником информативног читања, разумевање сложеније језичке структуре у тексту и упознавање особености језика струке читањем текстова везаних за теме из области дате струке;

 

- даље савладавање основе орфографије ради коректног писменог изражавања у оквиру усвојене лексике и језичких структура;

 

 

 

 

 

- разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, извештаја и оспособљавање за њихову смену интерпретацију;

 

- стицање нових сазнања о карактеристикама земље и народа чији се језик учи, њиховог начина живота и обичаја;

 

- оспособљавање за вођење разговора о нашој земљи, њеним природним лепотама, културним и историјским тековинама;

- оспособљавање за даље образовање и самообразовање у области језика и струке коришћењем речника, лексикона и друге приручне литературе;

 

 

Облици рада:

- индивидуални,

- фронтални,

- рад у пару и

- рад по групама

Методе:

предавање,

објашњавање,

уобичајена вербална комуникација са ученицима,

постављање питања и одговарање,

превод стручних текстова,

рад на тексту,

вођени писмени састави,

хеуристички приступ,

дијалог,

самостални писани радови ученика,

писмени задаци ( 2 ),

контролне вежбе, тестови,

игровне активности,

 

Место реализације:

 

Настава се реализује у

кабинету за страни језик

који је опремљен

рачунаром, телевизором,

видео-бимом и DVD

плејером. Неки часови се изводе у обичним учионицама

 

Праћење напредовања ученика и оцењивање:

Провера степена

усвојених знања и

оцењивање постигнутих

резултата врши се помоћу:

 

- усмених одговора,

- тестова после сваке

наставне теме,

- писмених задатака ( 2 ),

- правописних диктата,

- домаћих задатака,

- диктат познатог текста,

- вежбања: трансформација и допуњавање, проширивање сажимање реченица или текста, писање вођених састава

 

 

DVD плејер,

рачунар,

видео бим,

књижевна дела,

часописи,

наставни листићи,

репродукције дела из других уметности,

панои које израђују сами ученици,

слике, шеме,графоскоп и графофолије, разгледнице,

карта Европе, карта Србије

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корелација са

математиком и српским језиком

Моја отаџбина

( 11 )

-Текст Путовање руског новинара Србијом

- Скраћенице ( род скраћеница, скраћенице и називи мерних јединица из Међународног система мерних јединица);

- Дуг и кратак облик трпног придева прошлог времена

( грађење, употреба-изражавање стања кратким обликом трпног придева прошлог времена, претварање активних реченица у пасивне )

- Крвава бајка

- У Шумарицама

- Историјски споменици у Србији;

 

 

 

 

 

 

 

Корелација са градивом из историје и српског језика

Уметност

( 7 )

- текст У Трећаковској галерији

- Изражавање радње коју врши неодређено лице;

- Моја омиљена слика;

- Реченице са одрдбом за меру и количину;

- Реченице са одредбом за приближну количину;

 

 

 

 

Корелација са ликовном културом и српским језиком

Научници земље чији  се језик учи

( 7)

- текст Д.И. Мендељејев

- Прилози ( разлике између придева и прилога и поређење прилога );

- текст Букети

- Атрибути ( конгруирани и неконгруирани, претварање једне врсте у другу );

 

 

 

 

Корелација са хемијом и српским језиком

Заштита животне средине

( 9 )

- текст Заштита природе

- Глаголски придев садашњег времена ( грађење, употреба, превод, промена, замена глаголског придева садашњег конструкцијом который + садашње време );

- текст  Бајкал

- Трпни придев садашњег времена ( грађење и употреба);

- Синоними

 

корелација са екологијом, географијом и српским језиком

 

 

 

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наставна средства

Напомена

Породица

( 9 )

- Живот и стваралаштво Толстоја

- Текст Виђење Карењине са сином

- Радни глаголски придев прошлог времена ( грађење, превод, замена глаголског придева прошлог времена конструкцијом который + прошло време)

- текст Сећање

- Моје омиљено књижевно дело

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корелација са књижевношћу и српским језиком

Личности из историје

( 8 )

-Текст Петрове реформе

- Неодређене заменице

( разлика у употреби заменице са речцом то и речцом нибудь;разлика у употреби заменица любой и всякий )

- Исказивање просторних односа прилозима

- Текст Лисица и јарац

 

 

 

 

 

 

корелација са градивом из историје и српског језика

Струка

( 15 )

- Опште теме везане за струку и практичан рад у струци

- Структура стручних речника и њихово коришћење

- Систематизација предлога

- Исказивање опозиције место: правац паровима прилога просторног значења као нпр.: там – туда, здесь – сюда, где – куда

- предлози карактеристични за стручне текстове: подобно  тому, как; по мере того, как; в зависивости  от того;

в результате того что

( рецептивно)

 

Корелација са стручним предметима и српским језиком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врсте активности (доминантне активности за предмет) 

Наставник

Ученик

 

 

- мотивише ученике за учење

- припрема и благовремено ученицима

даје материјал као увод за обраду сваке наставне јединице

- припрема наставне материјале за нове садржаје и појмове са освртом на исте у српском језику

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира нове

садржаје и појмове

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

 

 

- редовно усваја нови лексички и граматички материјал

- припрема радни материјал као увод за обраду новог текста

- активно учествује у дискусијама на часу

- ради редовно домаће задатке

- активно учи

- пита о свему што није разумео или га

додатно интересује

- редовно бележи у свеску све најважније

чињенице и закључке са часа

- прави свој речник нових научених речи

- ради писмене задатке, тестове знања,

правописне диктате, рецитује стихове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праћење напредовања ученика (начини)

 

 

 

  • тестови знања са задацима различите захтевности
  • усмено испитивање
  • самостална излагања ученика
  • играње улога
  • дебате
  • домаћи истраживачки задаци
  • писмени задаци
  • правописни диктати
  • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено