Предмет:

Руски језик

Циљ предмета: 

Стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим језичким активностима, упознавање културног      наслеђа створеног на том страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање. 

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник, број 6/90, стр. 32, 33, 36.

Препоручена литература: М. Межински, А. Терзић, Руски језик за први разред средње школе

 

Разред:  први            Недељни фонд:  2 часа                          Годишњи фонд: 70 часа

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наставна средства

Напомена

Друштво и другови

( 8 )

- текст Сусрет

- спољашњи изглед и особине чланова породице ( портрет и карактер) 

- односи у породици и друштву

- просто непроширена и просто проширена реченица

- директни и индиректни говор

- глаголи кретања ( парови, вид, одређено и неодређено кретање)

 

 

 

- усвајање говорног језика у оквиру нових речи и израза уклључујући и терминологију значајну за дату струку;

- неговање правилног изговора и интонације са обраћањем посебне пажње на оне ритмичке и прозодијске схеме које су битне у усменом изражавању,

- разумевање говора (непосредно и путем медија ) и спонтано изражавање у оквиру тема из свакодневног живота и општих тема струке, уз исказивање личног става и расположења;

- овладавање техником информативног читања, разумевање сложеније језичке структуре у тексту и упознавање особености језика струке читањем текстова везаних за теме из области дате струке;

- даље савладавање основе орфографије ради коректног писменог изражавања у оквиру усвојене лексике и језичких структура;

- разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, извештаја и оспособљавање за њихову усмену интерпретацију;

- стицање нових сазнања о карактеристикама земље и народа чији се језик учи, њиховог начина живота и обичаја;

- оспособљавање за вођење разговора о нашој земљи, њеним природним лепотама, културним и историјским тековинама;

 

- оспособљавање за даље образовање и самообразовање у области језика и струке коришћењем речника, лексикона и друге приручне литературе;

 

 

 

Облици рада:

- индивидуални,

- фронтални,

- рад у пару и

- рад по групама

Методе:

предавање,

објашњавање,

уобичајена вербална комуникација са ученицима,

постављање питања и одговарање,

превод стручних текстова,

рад на тексту,

вођени писмени састави,

хеуристички приступ,

дијалог,

самостални писани радови ученика,

писмени задаци ( 2 ),

контролне вежбе, тестови,

игровне активности,

 

Место реализације:

 

Настава се реализује у

кабинету за страни језик

који је опремљен

рачунаром, телевизором,

видео-бимом и DVD

плејером. Неки часови се изводе у обичним учионицама

Праћење напредовања ученика и оцењивање:

Провера степена

усвојених знања и

оцењивање постигнутих

резултата врши се помоћу:

 

- усмених одговора,

- тестова после сваке

наставне теме,

- писмених задатака ( 2 ),

- правописних диктата,

- домаћих задатака,

- диктат познатог текста,

- вежбања: трансформација и допуњавање, проширивање сажимање реченица или текста, писање вођених састава

 

 

DVD плејер,

рачунар,

видео бим,

књижевна дела,

часописи,

наставни листићи,

репродукције дела из других уметности,

панои које израђују сами ученици,

слике, шеме,графоскоп и графофолије, разгледнице,

карта Европе, карта Србије

 

 

 

 

 

 

 

Корелација са српским језиком и музичком културом

Школа

( 8 ))

- текст Вода из реке Лимпопо  

- систем школства у Србији и Русији – оцене, предмети

-разлика учитель/преподаватель/профессор

-наставак – у у локативу једнине именица мушког рода на сугласник ( разлика у употреби локатива са предлогом о и предлозима на и в )

- непроменљиве именице

- узрочни односи: реченице са одредбом израженом предлозима и зависним падежом ( от + Р; из-за+ Р;  по + Д )

 

 

 

Корелација са српским језиком, географијом, екологијом и биологијом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личности из културе

( 9 )

-          Текст Арбат, кућа бр. 53

( живот и дело А.С. Пушкина)

-          Мој родни  

-          Номинатив множине именица мушког рода на – а ( - я). Разлика у употреби: учителя и учители; светы и света; хлебы и хлеба 

-          Бројеви 1, 2, 3, 4; промена ових бројева; употреба бројева 1, 2, 3 и 4 са придевом и именивом, значења броја один. 

-          Субјекатско предикатски односи ( реченице са именским предикатом са копулом или без копуле) 

-          Објекатски односи 

( директни и индиректни објекат, зависна реченица) 

Корелација са књижевношћу и историјома.

Природне лепоте

( 9 )

- текст Средишњи појас(објаснити беле ноћи)

- географске карактеристике Русије

-номинатив множине именица мушког и средњег рода на -ья;(разлика у употреби листья и листы

- промена бројева од 5 – 20 и броја 30 ( употреба именица са овим бројевима);

-просторни односи ( реченице са одредбом израженом прилогом, зависним падежом и предлозима из – за. из-под, за;

 

 

 

 

 

 

корелација са географијом и српским језиком.

 

 

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наставна средства

Напомена

 

Спорт

( 7 ) 

- текст Олимпијске игре

- врсте спортова, дијалози о спорту;

- прост облик компаратива типа старший и младший;

- присвојни придеви на – ов, - ев, - ский; 

- рекција придева, уочавање разлике између руског и матерњег језика ( больной чем, способный к чему);

- промена бројева од 40 до 100

- исказивање времена по сату у разговорном и службеном стилу;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корелација са физичком културпм, историјом и српским језиком

 

Заштита животне средине

( 7 )

- текст Хвала од свег срца;

- загађивање животне средине и заштита исте;

- промена именица женског рода на – ия;

- промена бројева 200, 300 и 400;

-грађење глаголског вида

( суфиксација, префиксација и суплетивизам);

- рекција глагола: поблагодарить кого за что, пожертвовать кем – чем, напоминать о ком – чм;

корелација са екологијом, историјом и српским језиком.

 

Наука и техника

( 7 )

- текст К. Е. Циалковскиј

- именице средњег рода на -мя;

- глаголски вид – акценатска разлика;

- бројеви од 500 до 1000;

- прилози за време, место и начин;

- поређење прилога,

- безличне реченице са глаголом хотеться ( мне хочется + инфинитив);

 

Корелација са српским језиком и географијом

 

 

 

 

 

 

Култутурна прошлост и традиција

( 8 )

- живот и дело Вука С. Караџића и М.В. Ломоносова;

- именице које имају само множину ;

- сложене реченице ( независне и зависне);

- означавање узраста ( ко колико година има; ко се када родио);

 

 

 

 

 

корелација са српским језиком .

 

Струка

(7 ) 

-Стручни текстови;

- Коришћење стручног речника;

- Опште теме везане за струку и практичан рад у струци;

 

 

Корелација са стручним предметима

( машинство, електроника, рачунарство)

 

 

 

 

 

Врсте активности (доминантне активности за предмет) 

Наставни  предмет: Руски језик

Наставник

Ученик

 

 

- мотивише ученике за учење

- припрема и благовремено ученицима

даје материјал као увод за обраду сваке наставне јединице

- припрема наставне материјале за нове садржаје и појмове са освртом на исте у српском језику

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира нове

садржаје и појмове

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

 

 

- редовно усваја нови лексички и граматички материјал

- припрема радни материјал као увод за обраду новог текста

- активно учествује у дискусијама на часу

- ради редовно домаће задатке

- активно учи

- пита о свему што није разумео или га

додатно интересује

- редовно бележи у свеску све најважније

чињенице и закључке са часа

- прави свој речник нових научених речи

- ради писмене задатке, тестове знања,

правописне диктате, рецитује стихове