Предмет:

технологија образовног профила 

Циљ предмета:

стицање стручних и теоријских знањапотребних за успешно схватање технолошких процеса и    технолошких законитости применљивих у непосредном извршилачком раду у домену образовног профила аутомеханичар

 

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник број 12 од 6.новембра 2006.године (стр.8-10)

 

Прероучена литература:   Teхнологија образовног профила АУТОМЕХАНИЧАР за други разред машинске школе

 

 

 

Разред:            II             Недељни фонд:  2 часа                          Годишњи фонд: 74 часа

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Увод (1)

Упознати ученике са доменом послова и задатака у оквиру образовног профила

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-стицање знања о методама, поступцима и принципима техничког одржавања моторних возила, принципима функционисања мотора и постављања дијагнозе кварова на њима

 

 

 

 

- стицање знања о значају мерења и контролисања, о мерним и контролним алатима, о потреби праћења и утврђивању квалитета извршеног задатка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-оспособљавање ученика за разумевање и самостално коришћење техничке документације и примену стандарда

 

-схватања значаја повезаности и међузависности елемената радног процеса који представљају технолошку целину у одржавању  у систему моторног возила

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска нстава  (2часa x37 седмица=74 часа)

Подела одељења на групе

Одељење се не дели на групе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слике

Шеме

Компјутер са видео пројектором

Уџбеник

Мерила

Контролници

Делови моторних возила који се налазе у радионици

Модел моторног впзила

са свим механизмима

Симулатор рада мотора  моторног возила

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На почетку       сваке теме ученике упознати са циљевима и задацима наставне теме

 

Мерење и контролисање (6)

-обнављање мерење помичним мерилом, мокрометром, граничним мерилима,

- мерење и контрола углова, одступање од геометријског облика, профилни пројектор, алатни микроскоп

-мерење и контрола конуса и храпавости

-чување и одржавање алата

Значај и систем организације одржавања и оправке возила (4)

- организација сервисне и ремонтне службе, технички преглед возила и о

- алати, уређаји и опрема за поправку.

Општа разматрања о моторним и прикључним возилима (3)

-Историјски развој и достигнућа у аутомобилској индустрији и  класификација и категоризација моторних возила

 

Место реализације наставе

Настава се реализује у кабинету за машинство

Неке часове појединих наставних тема реализовати кроз посету одређеним сервисима где се конкретно види место и улога  делова на моторном возилима  њихова поправка и употреба одређеног алата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методе:вербалне, презентације, демонстрција рада,  метода графита, грудва снега, метода четри корака, олуја идеја,

индивидуални рад,  фронтални рад и рад по групама

 

 

Праћење напредовања ученока и оцењивање

Провера усвојеног знања и повезивања знања из више наставних тема у целину кроз разговор

 

Проверу вршити кроз:

Усмено одговарање

Тестове знања

 

 

 

 

 

Овај предмет је у корелацији са: технологијом обраде технологијом образовног профила, техночким цртањем, машинским елементима, техничком физиком, механиком, технологијом материјала

 

Мотори са унутрашњим сагоревањем

(12)

-Врсте СУС мотора, основни склопови мотора, одвијање радног процеса,принцип рада четворотактног и двотактног мотора ОТО и дизел мотора, начин паљења смесе и стварним дијаграмима стања ових мотора

Главни делови и склопови мотора

(12)

-Непокретни и покретни делови мотора.

 

Разводни механизам

(6)

-Делови разводног механизма и  њихов задатак и функција на возилу

Напајање мотора горивом и довод горива код ОТО мотора

(12)

-Врсте система за напајање, делови систама за напајање, ---Врсте система за убризгавање .

-Електронски системи за паљење и електронски  командни уређаји

Образовање

смесе код дизел мотора

(6)

-Делови система за напајање код дизел мотора

-Различите врсте пумпи које се користе на овим моторима, - електронско управљање

системом, дијагноза и самодијагноза.

 

 

Подмазивање мотора

(3)

 

-Пречистачи, пумпе , врсте подмазивача и врсте моторних уља

Уређаји за

паљење смесе

(5)

-Батеријско паљење, магнетско паљење, транзисторско паљење, бесконтактно паљење, потпуно електронском паљењу

Елекрични уређаји на мотору

(4)

-Електропокретач, алтернатор и њихов задатак.

-Који су извршни елементи, какви су давачи,

- Дијагностика кварова на електронски управљаним системима код  моторних возила.