Предмет:

технологија образовног профила 

Циљ предмета:

стицање стручних и теоријских знањапотребних за успешно схватање технолошких процеса и    технолошких законитости применљивих у непосредном извршилачком раду у домену образовног профила аутомеханичар

 

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник број 12 од 6.новембра 2006.године (стр.8-10)

 

Прероучена литература:   Димитрије Јанковић

Teхнологија образовног профила АУТОМЕХАНИЧАР за трећи разред машинске школе

 

 

 

 

Разред:            III             Недељни фонд: 3 часа                          Годишњи фонд: 96 часа

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Мерење и контролисање

(2)

 

-Обнављање стеченог знања о мерењу и контролисању геометријског облика и храпавости.

-Мерила за притисак, брзину и температуру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-стицање знања о методама, поступцима и принципима техничког одржавања моторних возила, принципима функционисања мотора и постављања дијагнозе кварова на њима

 

 

 

 

 

 

- стицање знања о значају мерења и контролисања, о мерним и контролним алатима, о потреби праћења и утврђивању квалитета извршеног задатка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-оспособљавање ученика за разумевање и самостално коришћење техничке документације и примену стандарда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-схватања значаја повезаности и међузависности елемената радног процеса који представљају технолошку целину у одржавању  у систему моторног возила

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

теоријска нстава  (3часa x32 седмица=96 часа)

 

Место реализације наставе

Настава се реализује у кабинету за машинство

 

 

Неке часове појединих наставних тема реализовати кроз посету одређеним сервисима где се конкретно види место и улога  делова на моторном возилима  њихова поправка и употреба одређеног алата

 

 

 

 

Методе:вербалне, презентације, демонстрција рада,  метода графита, грудва снега, метода четри корака, олуја идеја,

индивидуални рад,  фронтални рад и рад по групама

 

 

 

 

 

 

 

Праћење напредовања ученока и оцењивање

Проверу вршити кроз:

Усмено одговарање Тестове знања

Проверу усвојеног знања и повезивања знања из више наставних тема у целину кроз разговор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слике

Шеме

Компјутер са видео пројектором

Уџбеник

Мерила

Контролници

Делови моторних возила који се налазе у радионици

Модел моторног впзила

са свим механизмима

Симулатор рада мотора  моторног возила

На почетку       сваке теме ученике упознати са циљевима и задацима наставне теме

 

Конструкција моторних возила

(2)

-Саставни делови и системи на моторним возилима, њихова улога и задатак на  моторном возилу

Системи за пренос снаге

(38)

Саставни делови и функција појединих делова система за пренос снаге:

-спојнице и различитих врста спојнице,

-мењачки преносик и различите врсте мењачког преносника

-зглобни преносник

-асинхрони и синхрони преносник

-погонски мост

-точкови и пнеуматици

-рачунарски управљани аутоматски мењачи

-функције савременог аутоматског мењача

-давачи на аутоматском мењачу

Систем за ослањање

(4)

 

 

Амортизери, еластични ослонци, стабилизатори пнеуматски ослонци

Систем за управљање

(10)

 

-врсте и задаци система за управљање

-подсклопови који чине систем за управљање

-класични управљачки системи

-системи са серво појачалом

- положај управљачких точкова и  начин подешавања углова управљачких точкова

 

Систем за кочење код моторних возила

(15)

-врсте и задаци система за кочење

-подсклопови који чине систем за кочење и њихови

делови

-о разне врсте кочница(хидраулича, пнеуматска, механичка, електромагнетна)

-успорачи

- делови и принцип функционисања АБС, АСР, ЕСП и ЕДС системима

Техничко одржавање моторних возила

(17)

-Ссврха техничког одржавања моторних возила, организацији и начин техничког опслуживања моторних возила.

- Уређаји у радионици за техничко одржавање моторних возила.

-Операције предвиђене при техничком прегледу моторних возила

-Обавезни сервиси при одржавању моторних возила( нулти, први, други  текући)

-Уређаји и опрема ккоја се користи за дијагностику моторних возила

-Контрола аеро загађење

Електро уређаји на возилу

(5)

 

 

-Светлосни и сигнални уређаји на возилу, електронски системи, даваоци и извршни елементи, дијагностика кварова на електронски управљаним системима на моторном возилу

 

 

 

 

 

 

 

Врсте активности (доминантне активности за предмет) 

Наставник

Ученик

 

 

- мотивише ученике за учење

- припрема и благовремено ученицима

даје истраживачке задатке као помоћ

приликом учења наставних тема

- припрема наставне материјале

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира нове

садржаје и појмове

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

 

 

- редовно чита лекције и додатну литературу на коју му указује наставник

- припрема радни материјал за поједине часове према упутствима која је добио од наставника

- активно учествује у дискусијама на часу

- ради домаће задатке

- активно учи

- пита о свему што није разумео или га

додатно интересује

- редовно бележи у свеску све најважније

чињенице и закључке са часа

-разговара са наставником о наученом градиву и кроз разговор учи

-на часовима провере решава тестове за шта бива адекватно вреднован