Предмет: : француски језик

 

Циљ предмета: стицање, проширивање и продубљивање знања и умећа у свим језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на том страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр.  4  из 1991. године, страна 31 и 32

Препоручена  литература:  Уџбеник: француски језик за I разред средње школе за све струке - Мр. Биљана Аксентијевић - Даница Павловић, издавач ЈП ''Завод за уџбенике''

 

РазредПРВИ

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 74

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 

 • JEUNESSE ET ECOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • LOISIRS ET VOYAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 • COMMUNICATIONS

 

 

 • Pour  + infinitif
 • Avant de + infinitif
 • Style direct et style indirect
 • Participe présent et gérondif
 • Adjectifs numéraux ordinaux
 • Futur

 

 

 • Préfixes dé-et re-devant un verbe
 • Adverbes de manières en-ment
 • Impératif
 • Pluriel des noms composés

 

 

 • Interrogation totale
 • Interrogation partielle
 • Interrogation indirecte
 • Passif

 

 

 

Задаци наставе страног језика су:

 

 • Усвајање предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 250 нових речи и израза и терминологију везану за дату струку.

 

 • Рзвој способности разумевања саговорника о темама из свакодневног живота

 

 • Писање краћих састава у вези са обрађеним темама

 

 • Препознавање значења непознатих речи у контексту

 

 • Правилан изговор, усавршавање ортографије и утврђивање и проширивање основа граматике страног језика

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ :

учионица

ОБЛИК РАДА :

 

 • индивидуални, фронтални

и рад у паровима и групама

МЕТОД РАДА :

 

 • Рад на тексту, писани радови, вербална метода

( дијалошка, монолошка...)

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ :

 

 • граматички тестови
 • преводи општих и стручних текстова
 • писање састава
 • диктати
 • писмени задаци
 • конверзација на француском

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уџбеник, разгледнице,

страни часописи;

фотографије, карте итд. везани за теме које се обрађују

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

 

Постоји корелација са многим предметима пошто се обрађују бројни текстови везани за теме из разних области (историја,географија,култура, наука...)