Предмет: : француски језик

 

Циљ предмета: стицање, проширивање и продубљивање знања и умећа у свим језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на том страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр.  4  из 1991. године, страна 60 и 62

Препоручена  литература:  Уџбеник: француски језик за III разред средње школе за све струке - Мр. Биљана Аксентијевић - Даница Павловић, издавач ЈП ''Завод за уџбенике'';

 

РазредTРЕЋИ

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 70

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 

 • QUESTIONS DE JEUNESSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Où EST-CE QU’ON PARLE

FRANÇAIS?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Le présent;  L’  infinitif sans préposition; L’  infinitif interrogatif

 

 • L’  infinitif  avec la préposition; L’  infinitif –atribut

 

 • Le pronom adverbial EN

 

 • Les adjectif numéraux; L’ interrogation

 

 • Pronom personnel-objet direct/indirect ; Le pronom Y

 

 • Le pronom indéfini ’’on’’; Le participe présent – l’adjectif verbal – le gérondif; Les pronoms relatifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задаци наставе страног језика су:

 

 • Усвајање предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 250 нових речи и израза и терминологију везану за дату струку.

 

 • Оспособљавање за учешће у разговору о датим темама

 

 • Саопштавање својих мишљења и ставова

 

 • Писање краћих састава у вези са обрађеним темама

 

 • Правилан изговор, усавршавање ортографије и утврђивање и проширивање основа граматике страног језика

 

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ :

учионица

ОБЛИК РАДА :

 

 • индивидуални, фронтални

и рад у паровима и групама

МЕТОД РАДА :

 

 • Рад на тексту, писани радови, вербална метода

( дијалошка, монолошка...)

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ :

 

 • граматички тестови
 • преводи општих и стручних текстова
 • писање састава
 • диктати
 • писмени задаци
 • конверзација на француском

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уџбеник, разгледнице,

страни часописи;

фотографије, карте итд. везани за теме које се обрађују

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

 

Постоји корелација са многим предметима пошто се обрађују бројни текстови везани за теме из области струке као и из области: историјe,географијe,културe, наукe...

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 

 

 

 

 

 

 

 • A LA RECHERCE DE L’ INCONNU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • LES GRANDS HOMMES DE FRANCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • AU SECOURS DE LA NATURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Le passé simple / L’ imperfait /  Le plus-que-parfait

 

 • Concordance des temps

 

 • L’ impératif – L’ infinitif; Les adverbes de temps

 

 • L’ expression de la conséquence; Accord du participe passé

 

 • L’ expression de la cause ; L’ expression des sentiments

 

 • La négation

 

 • Le passif ; la comparaison ; Le passé composé ; L’ expression de  l’ hypothèse

 

 • L’ article; Le passé simple; Le participe passé composé / L’ infinitif passé du subjonctif

 

 • Le participe passé – adjectif verbal et verbe

 

 • La forme passive ; L’ expression du temps

 

 • Le subjonctif après le superlatif et les mots indéfinis, les conjonctions

 

 

 

 • Овладавање страном терминологијом тако да ученици могу да користе разна упутства и други писани материјали на француском језику уз коришћење речника и других извора информације

 

 • Коришћење разних извора информације и њихова интерпретација

 

 • Оспособљавање за читање сложенијих текстова на језику струке уз коришћење речника