РазредДруги

недељни фонд часова: 3

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

 • Тригонометрија правоуглог троугла(8)
 • Тригонометријске функције оштрог угла;
 • Основне тригонометријске идентичности;
 • Таблице вредности тригонометријских функција
 • · Решавање правоуглог троугла
 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа;

- стицање опште математичке културе и схватање места и зачаја математике  у прогресу цивилизације;

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовцањаи изучавање других области у којима се математика примењује;

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет;

- допринос радном  и политехничком образовању ученика;

- развијање логичког мишљења и закључавања, апсолутног мишљења и математичке интуиције;

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичнос, уредност, зачност,  одговорност, смисао за самостални рад, критичност;

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања.

 

 

 

 • Степеновање и кореновање– (17)

 

 

 

 

 

 • · Степен чији је изложилац цео број,операције,децимални запис броја у стандардном облику
 • · Функција у=хn (n је из скупа природних бројева) и њен график
 • · Корен,степен чији је изложилац рационалан број
 • · Основне операције са коренима
 • · Комплексни бројеви и операције са њима
  • Квадратна једначина и квадратна функција-(25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • · Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање, дискриминанта и природа решења квадратне једначине
 • · Виетове формуле-примена
 • · Растављање квадратног тринома на линеране чиниоце-примена
 • · Квадратна функција,-њен график и екстремне вредности
 • · Простије квадратне неједначине
 • · Простији системи једначина са две непознате (линеарна и квадратна)
  • Експоненцијална и логаритамска функција-(16)

 

 

 

 

 

 

 

 • Експоненцијална функција и њено испитивање(својства график)
 • Једноставније експоненцијалне једначине
 • Појам инверзне функције
 • Појам логаритма основна својства
 • Логаритамска функција и њен график
 • Основна правила логаритмовања
 • Једноставније логаритамске једначине
 • Полиедри-(16)

 

 • Полиедар, ,правилан полиедар
 • Призма и пирамида,
 • Равни пресеци призме и пирамиде
 • Површина полиедра,призме,пирамиде и зарубљене пирамиде
 • Запремина полиедра,запремина квадра,запремина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде
 • Обртна тела -(11)
 • Цилиндрична, конусна површ,обртна површ
 • Прави ваљак,права купа и права зарубљена купа
 • Површина и запремина правог кружног ваљка,праве кружне купе и зарубљене кружне купе
 • Сфера и лопта
 • Равни пресеци сфере и лопте
 • Површина и запремина обртних површи
 • Писмени задаци -(12)
   
 

У току школске године урадити 4 двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама