РазредПРВИ

недељни фонд часова:3

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

 • Логика и скупови(8)
 • · Основне логичке и скуповне операције
 • · Важнији закони закључивања
 • · Основни математички појмови (дефиниција,аксиома,теорема,доказ)
 • · Декартов производ
 • · Елементи комбинаторике (пребројавање коначних скупова),правило збира и правило производа

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа;

- стицање опште математичке културе и схватање места и зачаја математике  у прогресу цивилизације;

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовцањаи изучавање других области у којима се математика примењује;

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет;

- допринос радном  и политехничком образовању ученика;

- развијање логичког мишљења и закључавања, апсолутног мишљења и математичке интуиције;

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичнос, уредност, зачност,  одговорност, смисао за самостални рад, критичност;

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања.

 

 

 

Реални бројеви(5)

 • · Преглед бројева, операције са бројевима
 • · Приближне вредности реалних бројева (грешке,граница грешке,заокруживање бројева)
  • Размера и пропорција
  • Пропорционалност величина(директна,обрнута-уопштење)
  • Примена пропорције
 • Пропорционалност величина (8)
 1. Сразмерни рачун
 2. Рачун поделе
 3. Рачун мешања
 • Процентни рачун
 • Каматни рачун
 • Таблично и графичко приказивање стања, појава и процеса
 • Увод у геометрију(8)
 • Основни објекти геометрије(Тачка, права и раван)
 • Међусобни положаји тачака,правих и равни
 • Дуж,угао,диедар
 • Нормалност правих и равни
 • Угао између праве и равни,угао између две равни
 • Изометријске трансформације-(18)
 • Подударност фигура,подударност троуглова,изометријска трансформација
 • Вектор,једнакост вектора,операције са њима,примена
 • Транслација
 • Ротација
 • Симетрија (осна,централна,раванска)
 • Примене изометријских трансформација у доказним и конструктивним  задацима
 • Рационални алгебарски изрази-(18)
 • Полиноми и операције са њима,дељивост полинома
 • Растављање полинома на чиниоце
 • Важније неједнакости
 • Операције са рационалним алгебарским изразима(алгебарски разломци)
   
   
 

 

 • Линеарне једначине и неједначине.Линеарна функција(20)
 • Линеарна једначина са једном и више непознатих
 • Еквивалентност и решавање линеарних једначина са једном непознатом
 • Линеарна функција и њен график
 • Систем линеарних једначина са две и три непознате-Гаусов поступак и разне друге методе
 • Примена линеарних једначина и система на решавање различитих проблема
 • Линеарне неједначине са једном непознатом и њихово решавање
 • Неједначина облика

(ax + b)(cx + c)0

 • Хомотетија и сличност(8)
 • Размера и пропорционалност.
 • Талесова теорема и њене примене
 • Хомотетија;хомотетија и сличност
 • Сличност троуглова-примена код правоуглог троугла
 • Питагорина теорема
 • Примена сличности у решавању  конструктивних и других задатака

 

 • Писмени задаци -(12)

У току школске године урадити 4 двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама