Разредтрећи

недељни фонд часова: 2

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

 • Тригонометријске функције-(24)

 

 

 

 

 

 • Уопштење појма угла,мерење угла,радијан
 • Тригонометријске функције ма ког угла,свођење на први квадрант
 • Периодичност
 • Графици основних тригонометријских функција,графици функција облика     y=A sin(ax+b)
 • Адиционе теореме-без доказа и њихове последице
 • Једноставније тригонометријске једначине (sin ax=b)
 • Синусна и косинусна теорема,решавање троугла

 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа;

- стицање опште математичке културе и схватање места и зачаја математике  у прогресу цивилизације;

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовцањаи изучавање других области у којима се математика примењује;

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет;

- допринос радном  и политехничком образовању ученика;

- развијање логичког мишљења и закључавања, апсолутног мишљења и математичке интуиције;

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичнос, уредност, зачност,  одговорност, смисао за самостални рад,

критичност;

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања.

 

 

 

 • Аналитичка геометрија у равни-(21)
 • Растојање две тачке
 • Површина троугла
 • Права,разни облици једначине праве,
 • Међусобни односи две праве, угао између две праве, растојање тачке од праве
 • Криве линије другог реда:кружница, елипса,хипербола, парабола(једначине,однос праве и криве линије другог реда,тангента )
  • Низови-(7)
 

 

 • · Основни појмови о низовима (дефиниција,задавање,операције)
 • · Гранична вредност низа,својства
 • · Аритметички низ, геометријски низ
 • · Неке примене низова

 

 • Писмени задаци -(12)

У току школске године урадити 4 двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама