Наставни план

Предмет: Грађанско васпитање

Циљ предемета: Општи циљ предмета у завршној години прилагођен је потребама ученика тог узраста. Њих очекују крупне животне одлуке које су у вези с даљим школовањем и укључивњем у свет рада. Концепт садржаја ГВ4, као и предвиђени начин реализације, потенцира везу између теорије (права, слобода, једнакост, одговорност, добробит...) и конкретних тренутних или пројекованих потреба ученика с циљем јачања њихових компетенција за живот.

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 11  из  2005. године, страна 162

Препоручена литература: Водич за наставнике „Грађанско васпитање“ -   Министарство просвете и спорта РС, Београд 2003.

 

Разред: четврти Недељни фонд часова: 1                                                      Годишњи фонд часова: 32

 

Наставне теме/

Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

 

Наставна средства

Напомена

 

Увод (1)

Упознавање ученика са програмом и начином рада

 

- Разумевање значаја информисања као претпоставке за одговоран и ангажован живот у савременом друштву

- Упознавање са могућностима које Закон о слободном приступу пружа у остваривању људских права и слобода

- Стицање знања о улози медија у друштву и утицају који они имају на формирање представе о реалности

- Развијање критичког односа према веродостојности информација

- Стицање знања о појму и значају дефинисања професионалних циљева и планирања каријере

- Упознавање са правима и одговорностима значајним за професионални развој и тражење посла

- Развијање вештине тражења информација значајних за професионално образовање и укључивање у свет рада

- Подстицање ученика у прихватању промена као битног фактора професионалног развоја и потребе за сталним прилагођавањем

- Оснаживање ученика у препознавању и представљању личних квалитета (интересовања, способности, талената, знања, вештина) значајних за професионално образовање и укључивањеу свет рада

- Подстицање одговорности и иницијативе код ученика у њиховом даљем професионалном развоју

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- индивидуални, фронтални, рад по групама, рад у пару

 

- методе: вербалне, хеуристички приступ, рад на тексту, демонстративна, презентације, радионице,

метода графита, метода играња улога, грудва снега, метода карата, метода четири корака, олуја идеја, дебате

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD плејер

рачунар

видео бим

мултимедијална учионица, ТВ-филм,наставни листићи,тематска дискусија,флип чарт табла, хамер, фломастери, маркери,

стикери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско васпитање 4 се ослања на ГВ1, ГВ2 и ГВ3 и природни је наставак претходна три програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слободан приступ информацијама од јавног значаја 

(7)

Прва тема се односи на разумевање значаја информисања као претпоставке за одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у коме се информација одређује као „кисеоник“ демократије.Ученици упознају Закон о слободном приступу информацијама и могућностима које закон пружа

 

Медији-слика и стваност

(7)

-//-

 

Едукативна радионица-филм у настави

(2)

Циљ ове радионице је да се ученици уведу у наставну тему путем филма, да након гледања филма учествују у дискусији на задату тему и искажу своје мишљење и ставове о теми

 

Планирање каријере и улазак у свет рада

(7)

Друга тема се односи на професионални развој уважавајући концепт доживотног образовања и будуће каријере.Ученицима се указује на значај  на значај дефинисања професионалних циљева и планирање каријере за одговоран однос у процесу даљег професионалног образовања и рада

 

Представљање личних карактеристика значајних за даље професионално образовање и тражење посла

(7)

Одговоран однос подразумева многе компоненте, али се посебна пажња посвећује самопоуздању, флексибилности, прилагодљивости на промене и на процес доношења одлука.  Представљање сопствених вештина и способности је најзначајнија компонента професионалне биографије и пријаве за посао или факултет

 

Шта носим са собом

(1)

Образовање за живот у грађанском друштву тежи да помогне ученицима да се развију у критичке грађане који су спремни и компетентни да размишљају и делају конструктивно у демократски уређеној држави. Зато је важно подржати њихово критичко размишљање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета: Грађанско васпитање

 

Врсте активности (доминантне активности за предмет) 

Наставник

Ученик

- мотивише ученике за радионичарски начин рада

- припрема сав неопходан материјал за рад на часу онако како је наведено у самом сценарију

- припрема наставне материјале

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира

садржаје и појмове,радионице имају стадардну и препозназљиву структуру,што олакшава планирање и извођење наставе

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

-подастиче самопоштовање, осећање личног и групног идентитета

-подстиче ученике да развијају способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и уважавају

-да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

- редовно чита задату литературу

- припрема радни материјал за радионичарски начин рада

- активно учествује у дискусијама на часу

-активно учествује у техникама групног рада и групног и одлучивања

-учествује у избору садржаја активним начином рада у оквиру овог предмета поштујући и практикујући основе демократске вредности

- активно учи

- пита о свему што није разумео или га

додатно интересује

- користи додатне изворе и могућности сазнавања (медији, интернет...)

 

Назив предмета: Грађанско васпитање

Праћење напредовања ученика (начини)

 

 

  • тестови знања (Европски дневник)
  • усмено испитивање
  • самостална излагања ученика
  • играње улога
  • дебате
  • домаћи истраживачки задаци
  • директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања  (усмено)
  • могућност самооцењивања (ученици сами процењују која до сада стечена знања и вештине сматрају корисним и употребљивим ван учионице)