Предмет:

Српски језик и књижевност

Циљ предмета: 

Образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и

оплемењеног језика и укуса.        

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник, број 4/91

Прероучена литература: Љ. Николић, Б. Милић – Читанка са књижевнотеоријским појмовима за други разред средњих школа

Љ. Поповић, Ж. Станојчић – Граматика српског језика

 

Разред:  II Недељни фонд: 2 часа                          Годишњи фонд: 70 часова

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наставна средства

Напомена

Књижевност просветитељства

(7)

- тумачење појмова:

рационалан, рационализам,

просвета, просвећеност

- стицање знања о

филозофији здравог разума

- стицање знања о

особеностима књижевних

дела ове епохе

- стицање знања о

- Писмо Харалампију

- Живот и прикљученија

- Кир Јања

 

 

- упознавање књижевне

уметности;

- развијање хуманистичког и

књижевног образовања;

- развијање књижевног укуса;

- стварање читалачке навике;

- развијање истраживачког и

критичког односа према

Књижевности;

- оспособљавање за

самостално читање,

доживљавање, разумевање,

тумачење и оцењивање

уметничких дела;

- обезбеђивање

функционалних знања из

теорије и историје

књижевности;

- оспособљавање ученика да

се поуздано служе стручном

литературом и свим другим

изворима знања;

 

- ширење сазнајних видика

ученика;

- подстицање на критичко

мишљење и оригинална

гледишта;

- васпитавање у духу општег

хуманистичког прогреса и

на начелу поштовања,

чувања и богаћења културне

и уметничке баштине,

цивилизацијских тековина и

материјалних добара

националне и светске

заједнице;

- увођење ученика у

проучавање језика као

система;

- развијање изражајних

способности ученика;

- оспособљавање ученика да

у пракси успешно

примењују усвојену

правописну норму;

- васпитавање у духу језичке

толеранције;

- развијање умења писменог и

усменог изражавања;

 

Облици рада:

- индивидуални, фронтални

и рад по групама

 

Методе:

вербалне,

хеуристички приступ,

рад на тексту,

демонстративна,

израда писаних састава,

презентације,

радионице,

метода графита,

метода  играња улога,

грудва снега,

метода карата,

метода четири корака,

олуја идеја,

дебате,

књижевне вечери

 

 

 

Место реализације:

 

Настава се реализује у

кабинету за српски језик

који је опремљен

рачунаром, телевизором,

видео-бимом, DVD

плејером и малом

библиотеком.

 

 

Оцењивање:

Провера степена

усвојених знања и

оцењивање постигнутих

резултата врши се помоћу:

 

- усмених одговора,

- тестова после сваке

наставне теме,

- писмених задатака (4),

- правописних диктата,

- домаћих задатака.

 

 

DVD плејер,

рачунар,

видео бим,

књижевна дела,

часописи,

филмови и телевизијске драме  рађени по мотивима књижевних дела,

репродукције дела из других уметности,

панои које израђују сами ученици

 

 

 

 

 

 

 

Могућа корелација са градивом из историје.

 

Књижевност европског романтизма

(5)

-  Одлике, поетика, стилске

карактеристике,

представници и

значај епохе романтизма;

- Цигани - Пушкин

- Ходочашће Чајлда Харолда

Лорд Бајрон (одломци)

- Лорелај  - Хајне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могућа корелација са градивом из историје и географије.

Рад Вука Караџића и Његош

(7)

- Вуков рад на реформа

језика и правописа,

- Први српски рјечник,

- Сакупљање, проучавање и

објављивање дела из

народне књижевности;

-  Значај Вуковог рада за

културу и писменост

српског народа;

Горски вијенац – Његош

(одломци)

Поезија српског романтизма

(10)

- Романтизам у српској

књижевности – појава,одлике

специфичности,представници

- Ђачки растанак (одломци) 

- На Липару- Ђура Јакшић

- Кажи ми, кажи -Змај

- Пођем, клецнем - Змај

- Међу јавом и мед сном –

Лаза Костић

- Смрт Смаил-аге Ченгића –

Иван Мажуранић

 

 

 

 

 

Могућа корелација са градивом из историје, музичке и ликовне уметности.

Култура

изражавања

(13)

- говорне вежбе

- домаћи задаци

- писмени задаци

 

 

 

 

 

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наставна средства

Напомена

 

Књижевност европског реализма 

(4)

- одлике, поетика,

представници и значај епохе

реализма у књижевности;

- Чича Горио Балзак

(одломци)

- Ревизор - Гогољ

 

 

- подстицање ученика на

усавршавање говорења,

писања, читања, као и

неговање културе дијалога;

- оспособљавање ученика да

се успешно служе разним

облицима казивања и

одговарајућим

функционалним стиловима у

различитим говорним

ситуацијама;

- подстицање и развијање

трајног интересовања за нова

сазнања, образовање и

оспособљавање за стално

самообразовање.

Облици рада:

- индивидуални, фронтални

и рад по групама

 

Методе:

вербалне,

хеуристички приступ,

рад на тексту,

демонстративна,

израда писаних састава,

презентације,

радионице,

метода графита,

метода  играња улога,

грудва снега,

метода карата,

метода четири корака,

олуја идеја,

дебате,

књижевне вечери

 

 

Место реализације:

 

Настава се реализује у

кабинету за српски језик

који је опремљен

рачунаром, телевизором,

видео-бимом, DVD

плејером и малом

Библиотеком.

 

 

DVD плејер,

рачунар,

видео бим,

књижевна дела,

часописи,

филмови и телевизијске драме  рађени по мотивима књижевних дела,

репродукције дела из других уметности,

панои које израђују сами ученици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књижевност српског реализма

(13)

- Тематске, мотивске,

стилске и језичке

карактеристике српске

реалистичке прозе;

- Типови српских

реалистичких приповедака;

- Глава шећера – Глишић

- Ветар – Лазаревић

- Данга – Домановић

- Поварета – Матавуљ

- Зона Замфирова – Сремац

- Сиво, суморно небо – Илић

Могућа корелација са градивом из историје.

 

 

 

Лектира

(2)

- Приповетке – Иво Андрић

( избор )

 

 

 

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наставна средства

Напомена

Језик

(9)

- основни принципи језичке

културе;

- правописна вежбања;

- творба речи – основни

принципи извођења речи и

важнији модели за извођење

именица, придева и глагола;

- терминологија, стручни

термини;

- значењски и формални

односи међу лексемама –

синонимија, хомонимија,

полисемија, антонимија,

метафорична значења речи

 

 

Оцењивање:

Провера степена

усвојених знања и

оцењивање постигнутих

резултата врши се помоћу:

 

- усмених одговора,

- тестова после сваке

наставне теме,

- писмених задатака (4),

- правописних диктата,

- домаћих задатака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета: српски језик и књижевност 

Врсте активности (доминантне активности за предмет) 

Наставник

Ученик

 

 

- мотивише ученике за читање

- припрема и благовремено ученицима

даје истраживачке задатке као помоћ

приликом читања и разумевања дела

- припрема наставне материјале

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира нове

садржаје и појмове

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

 

 

- редовно чита задату лектиру

- припрема радни материјал за часове

обраде књижевних дела

- активно учествује у дискусијама на часу

- ради домаће задатке

- активно учи

- пита о свему што није разумео или га

додатно интересује

- редовно бележи у свеску све најважније

чињенице и закључке са часа

- прави свој речник нових научених речи

- ради писмене задатке, тестове знања,

правописне диктате, рецитује стихове

 

 

 

 

 

 

Назив предмета: српски језик и књижевност 

 

 

 

 

Праћење напредовања ученика (начини)

 

 

 

  • тестови знања са задацима различите захтевности
  • усмено испитивање
  • самостална излагања ученика
  • играње улога
  • дебате
  • домаћи истраживачки задаци
  • писмени задаци
  • правописни диктати
  • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено