Предмет:

Српски језик и књижевност

Циљ предмета: 

Образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и

оплемењеног језика и укуса.        

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник, број 4/91

Прероучена литература: Љ. Николић, Б. Милић – Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред средњих школа

Љ. Поповић, Ж. Станојчић – Граматика српског језика

 

Разред:  III Недељни фонд: 2 часа                          Годишњи фонд: 64 часова

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наставна средства

Напомена

Књижевност модерне

(17)

- Модерна – појам, појава,

стилске особености епохе,

значај, представници;

Европска модерна

- Албатрос – Бодлер

Српска модерна

- Антологија - Поповић

- Јабланови – Дучић

- Долап – Ракић

- Искрена песма – Ракић

- Можда спава – Дис

- Вече на шкољу – Шантић

- Моја отаџбина – Шантић

- У ноћи – Б. Станковић

- Народни посланик - Нушић

 

 

- упознавање књижевне

уметности;

- развијање хуманистичког и

књижевног образовања;

- развијање књижевног укуса;

- стварање читалачке навике;

- развијање истраживачког и

критичког односа према

Књижевности;

- оспособљавање за

самостално читање,

доживљавање, разумевање,

тумачење и оцењивање

уметничких дела;

- обезбеђивање

функционалних знања из

теорије и историје

књижевности;

- оспособљавање ученика да

се поуздано служе стручном

литературом и свим другим

изворима знања;

 

- ширење сазнајних видика

ученика;

- подстицање на критичко

мишљење и оригинална

гледишта;

- васпитавање у духу општег

хуманистичког прогреса и

на начелу поштовања,

чувања и богаћења културне

и уметничке баштине,

цивилизацијских тековина и

материјалних добара

националне и светске

заједнице;

- увођење ученика у

проучавање језика као

система;

- развијање изражајних

способности ученика;

- оспособљавање ученика да

у пракси успешно

примењују усвојену

правописну норму;

- васпитавање у духу језичке

толеранције;

- развијање умења писменог и

усменог изражавања;

 

Облици рада:

- индивидуални, фронтални

и рад по групама

 

Методе:

вербалне,

хеуристички приступ,

рад на тексту,

демонстративна,

израда писаних састава,

презентације,

радионице,

метода графита,

метода  играња улога,

грудва снега,

метода карата,

метода четири корака,

олуја идеја,

дебате,

књижевне вечери

 

 

 

Место реализације:

 

Настава се реализује у

кабинету за српски језик

који је опремљен

рачунаром, телевизором,

видео-бимом, DVD

плејером и малом

библиотеком.

 

 

Оцењивање:

Провера степена

усвојених знања и

оцењивање постигнутих

резултата врши се помоћу:

 

- усмених одговора,

- тестова после сваке

наставне теме,

- писмених задатака (4),

- правописних диктата,

- домаћих задатака.

 

 

DVD плејер,

рачунар,

видео бим,

књижевна дела,

часописи,

филмови и телевизијске драме  рађени по мотивима књижевних дела,

репродукције дела из других уметности,

панои које израђују сами ученици

 

 

 

 

 

 

 

Могућа корелација са градивом из ликовне уметности

Међуратна и ратна књижевност

(19)

- појава и одлике стилских

праваца првих деценија ХХ

века – футуризам, дадаизам,

експресионизам, надреализам

у европским и српској

књижевности;

- Градинар - Тагоре

- Човек пева после рата

- Сеобе – Црњански

- Свакидашња јадиковка

- Берачи дувана - Рацин

- Салашар – Вељко Петровић

- Јама – И. Г. Ковачић

 

 

 

 

 

Могућа корелација са градивом из историје и ликовне уметности.

Култура изражавања

(12)

- говорне вежбе

- писмени задаци

- домаћи задаци

 

 

 

 

 

 

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наставна средства

Напомена

 

Лектира

(4)

- На Дрини ћуприја – Андрић

- Десанка Максимовић –

избор из ране поезије

 

 

- подстицање ученика на

усавршавање говорења,

писања, читања, као и

неговање културе дијалога;

- оспособљавање ученика да

се успешно служе разним

облицима казивања и

одговарајућим

функционалним стиловима у

различитим говорним

ситуацијама;

- подстицање и развијање

трајног интересовања за нова

сазнања, образовање и

оспособљавање за стално

самообразовање.

 

Облици рада:

- индивидуални, фронтални

и рад по групама

 

Методе:

вербалне,

хеуристички приступ,

рад на тексту,

демонстративна,

израда писаних састава,

презентације,

радионице,

метода графита,

метода  играња улога,

грудва снега,

метода карата,

метода четири корака,

олуја идеја,

дебате,

књижевне вечери

 

 

Место реализације:

 

Настава се реализује у

кабинету за српски језик

који је опремљен

рачунаром, телевизором,

видео-бимом, DVD

плејером и малом

Библиотеком.

 

 

DVD плејер,

рачунар,

видео бим,

књижевна дела,

часописи,

филмови и телевизијске драме  рађени по мотивима књижевних дела,

репродукције дела из других уметности,

панои које израђују сами ученици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могућа корелација са градивом из историје.

 

Језик

(12)

- синтаксичке јединице –

предикативна и

комуникативна реченица;

- независне реченице по

комуникативној функцији;

- зависне реченице – именичке

придевске и прилошке;

- независне реченице у

сложеној – напоредност;

- падежни систем;

- правописна вежбања;

- функционални стилови –

новинарски;

- глаголски вид и род;

- глаголска времена;

- глаголски начини;

- глаголски придеви и прилози

 

 

Оцењивање:

Провера степена

усвојених знања и

оцењивање постигнутих

резултата врши се помоћу:

 

- усмених одговора,

- тестова после сваке

наставне теме,

- писмених задатака (4),

- правописних диктата,

- домаћих задатака. 

 

 

 

 

Назив предмета: српски језик и књижевност 

Врсте активности (доминантне активности за предмет) 

Наставник

Ученик

 

 

- мотивише ученике за читање

- припрема и благовремено ученицима

даје истраживачке задатке као помоћ

приликом читања и разумевања дела

- припрема наставне материјале

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира нове

садржаје и појмове

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

 

 

- редовно чита задату лектиру

- припрема радни материјал за часове

обраде књижевних дела

- активно учествује у дискусијама на часу

- ради домаће задатке

- активно учи

- пита о свему што није разумео или га

додатно интересује

- редовно бележи у свеску све најважније

чињенице и закључке са часа

- прави свој речник нових научених речи

- ради писмене задатке, тестове знања,

правописне диктате, рецитује стихове

 

 

 

 

 

 

Назив предмета: српски језик и књижевност 

 

 

 

 

Праћење напредовања ученика (начини)

 

 

 

  • тестови знања са задацима различите захтевности
  • усмено испитивање
  • самостална излагања ученика
  • играње улога
  • дебате
  • домаћи истраживачки задаци
  • писмени задаци
  • правописни диктати
  • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено