Назив предмета:                      ПРАКТИЧНА НАСТАВА

Циљеви предмета:                  Стицање знања о намени и структури...

 

Полазна основа: Сл.гласник  РС – просветни гласник бр.12.2006 г. стр. 14 и 15

 

Разред:                                                Трећи

Фонд часова (Т+В+Б):             14 часова недељно, 448+60 часова у блоку

Препоручена литература:        „Технологија образовног профила исталатер 2“ за трећи разред машинске школе, аутор Бобан Милошевић

Тема (број часова)

Садржаји

Задаци

Начин остварења

Наставна средства

Напомене

ГАСНО ЗАВАРИВАЊЕ (21)

 

 

 • Припрема цеви за заваривање. Заваривање цеви у хоризонталном и вертикалном положају
 • Гасно сечење
 • Контрола завареног споја

Циљ наставе наставног редмета Практична настава је стицање знања, умења и навика потребних за обављање послова у оквиру образовног профила инсталатера и оспособљавање за брзо укључивање у процес конкретне технологије рада.

 

 • Овладавање технолошким поступцима ручне и машинске обраде на обликовању елемената цевних и других инсталација, постављању и монтажи инсталација и уређаја водовоа, канализације, грејања и проветравања.
 • Оспособљавање ученика за правилну употребу, примену у одржавање средстава рада, њихово рационално и економско коришћење.
 • Примена знања о правилном избору материјала за израду елемената инсталације и оспособљавање за њихово рационално коришћење и смањење отпада.
 • Стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду.

Место: школска радионица, предузећа, објекти

 

Облици рада:

Одељење се дели на 5 група

 

Метод рада:

УИ, РЗ, ЦТ, МП, ДП, ПР.

 

Праћење напредовања ученика и оцењивање:

 1. тестове знања и вештина
 2. усмено испитивање
 3. самостална излагања ученика
 4. домаћи истраживачки задаци
 5. листа провере вештина током процеса и на основу продуката – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено

 

ВР: Вербална, говорна

ТЧ: Текстуална, читање

ГФ: графологија

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

 

Организација рада, Машински елементи, Технологија обраде, Технологија образовног профила

ПОСТАВЉАЊЕ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ, МОНТАЖА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА  (60)

 • Постављање и израда разводне мреже. Израда и учвршћивање цевних водова и успонских водова – вертикала
 • Постављање чврстих тачака и уградња компензатора „лира“
 • Израда прикључака и повезивање експанзионог суда
 • Спајање цеви цевним елементима и уграђивање цевних затварача
 • Израда мреже доњег развода (подрумска), израда мреже горњег развода, учвршћивање и вешање цевних мрежа
 • Монтажа носача грејних тела, прикључака и маски, цевних затварача, вентила, засуна и славина
 • Рад на основним операцијама у котларници. Заваривање прирубница запумпе и вентиле
 • Израда сигурносних водова и експанзионих посуда
 • Монтажа трубе и фине арматуре

МОНТАЖА ГРЕЈНИХ ТЕЛА (49)

 • Састављање и растављање грејних тела
 • Израда радијаторских веза. Повезивање грејних тела у мрежу за грејање
 • Израда и монтажа цевних водова за одрстањивање ваздуха из мреже (ваздушни водови)

 

МОНТАЖА КОТОЛА И КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА (49)

 • Спајање чланака чланкастих котолова. Замена неисправног чланка са комплетном монтажом трубе и фине арматуре. Монтажа сигурносних водова
 • Монтажа пумпе за циркулацију топле воде
 • Преправка котла са чврстог на течно гориво
 • Уређење котларнице и складишта горива
 • Изолација котлова и водова
 • Постављање противпожарних средстава
 • Испитивање котларнице и инсталације централног грејања под притиском. Мере заштите на раду

 

ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ СА ТОПЛОТНОМ ПОДСТАНИЦОМ (49)

 • Упознавање начина извођења топловода у подземним каналима и изнад земље
 • Израда елемената топлотне подстанице примарног и секундарног дела. Повезивање измењивача топлоте и разделника
 • Израда прикључака и склопа циркулационе пумпе
 • Израда водова за грејање воде (бојлере)
 • Контрола рада подстанице. Мерење потрошње воде и протока флуида. Очитавање температуре и притиска. Тражење и пуњење мреже. Одстрањивање ваздуха из инсталације
 • Тражење грешке при губитку воде

ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ И ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА (10)

 • Чишћење инсталације. Заштита од корозије
 • Изолација лименим плаштом, папирним плаштом, минералном вуном и пламафлексом

 

РАД НА ЗАВРШНИМ ОПЕРАЦИЈАМА ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА (21)

 • Испитивање инсталације на хидраулични притисак
 • Хладна и топла проба. Пуштање инсталације у рад
 • Регулација инсталације. Мерење температуре
 • Утврђивање и отклањање основних кварова на инсталацијама
 • Предаја радова. Израда скице извршених радова. Мере заштите

ИЗРАДА КАНАЛА ЗА РАЗВОЂЕЊЕ ВАЗДУХА (42)

 • Израда правих делова канала без прирубница за спајање
 • Оцртавање и израда калема и разних рачви
 • Израда решетки и мазулина
 • Мере заштите при изради канала

 

 

ПОСТАВЉАЊЕ КАНАЛА ЗА РАЗВОЂЕЊЕ ВАЗДУХА (42)

 • Радови на поставању канала за климатизацију. Причвршћивање канала на зиду, испод плафона. Постављање кроз зид и међуспратну конструкцију
 • Изолација од буке и заптивање. Мере заштите при монтажи канала

 

 

ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ  (63)

 • Израда и утврђивање поклопаца (клапни) за регулисање ваздушне струје
 • Кројење, израда, уграђивање и подешавање дифузора
 • Поставање клима коморе. Повезивање клима коморе на инсталацију за грејање, са агрегатом хладне воде, са клима-индуктором
 • Самостална монтажа клима коморе. Ситне поправке саставних елемената клима коморе
 • Израда скице изведених радова
 • Контрола ипсравности уређаја за климатизацију. Мере заштите на раду

 

 

МОНТАЖА УРЕЂАЈА ЗА ОБРАДУ ВАЗДУХА (21)

 • Монтажа филтера за пречишћавање ваздуха
 • Монтажа, испитивање рада и поправка грејача и догрејача ваздуха
 • Постављање и одржавање овлаживача ваздуха и одвајача капи
 • Монтажа и одржавање вентилатора

 

 

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ (21)

 • Аутоматика на инсталацијама за грејање, проветравање, ваздушно грејање и климатизацију
 • Монтажа аутоматизације на инсталацијама за грејање, проветравање, ваздушно грејање и климатизацију

 

 

НАСТАВА У БЛОКУ (60)

 • Рад на пословима инсталирања водовоа и канализације, односно грејања и климатизације према условима текуће технилогије прдузћа.