Предмет:  Механика

Циљ предмета: Стицање нових и продубљених знања  механике, као фундаменталне техничке науке, ради тумачења појаваи механичких законитости у природи и њихове примене у пракси и свакодневном животу и као подлоге за савладавање и разумевање других стручних предмета.

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 3 из 1993. године, страна 16-17

Препоручена  литература:  Механика 1, статика и отпорност материјала са збирком задатака, аутори су Милан Плавшић и др.

 

РазредТРЕЋИ

недељни фонд часова: 3 часа

годишњи фонд часова: 108  теорије

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Увод (1)

 

 • Основни појмови и аксиоме статике (2)

 

 

 

 • Систем сучељених сила у равни (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • · Задатак, значај, подела и примена механике у пракси
 • · Појам и подела сила, графичко представљање силе.
 • · Аксиоме статике
 • · Везе и реакције везаи аксиома о везама
 • · Графичке методе слагања сила, графички услов равнотење система сучељених сила. Услови равнотеже три силе. Графичке методе разлагања силе на две компоненте. Пројекције силе на координатне осе.
 • · Аналитички  начин представљања и слагањасила. Аналитички услови равнотеже система сучељених сила.
 • · Момент силе за тачку. Варињонова теорема о моменту резултанте

 

Стицање знања о методама и поступцима решавања проблема у техници

Стицање знања о аксиомама статике, системима сила у равни и условима равнотеже, тежишту и раванским мосачима

Стицање знања о напонским стањима у материјалу и деформацијама које она изазивају

Стицање знања о графичком решавању проблема статике и отпорности материјала

Развијање логичког мишљења и расуђивања и систематичности у тешавању техничких проблема

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

ушионица

ОБЛИК РАДА : фронтални, индивидуални или групни

 

 

МЕТОД  РАДА : монолошки, дијалошки, писани радови,  решавање проблема, грудва снега, вртешка, 4 корака, истраживачки рад

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • активност на часу

 

 

 

Штампани текстови, таблице, цртежи, графофолије, видео презентације

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Овај предмет се ослања на физику, машинске материјале, математику и техничко цртање

 

 • Систем произвољних сила у равни (13)

 

 

 • Слагање две паралелне силе, разлагање силе на две паралелне комопоненте
 • Спрег и момент спрега, услови равнотеже спрегова
 • Слагање силе и спрега, редукција силе на тачку
 • Редукција произвољног раванског система на тачку, главни вектор и главни момент
 • Одређивање раванског система сила
 • Верижни полигон
 • Графичко одређивање резултанре система раванских сила
 • Разлагање силе на две паралелне компоненте- графички

 

 

 

 

 

 

 

 • Центар (средиште) маса(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Равански носачи/18)
 • Средиште система паралелних сила, појам тежишта тела
 • Одређивање тежишта хомогеног тела, хомогене фигуре и хомогеног линије
 • Тежиште дужи, лука и сложене линије
 • Тежиште паралелограма, троугла, кружног исечка и сложене равне фигуре
 • Тежиште призме, ваљка, пирамиде, купе, лопте, полулопте и сложених тела
 • Попос- Гулдинове теореме
 • Врсте носача, врсте оптерећења, статички одређени равански носачи
 • Одређивање реакција везе графички и аналитички код пуних раванских носача оптерећених вертикалним, косим и ексцентричним, концентрисаним силама, континуалним равномерним  оптерећењем (илустровати ове случајеве на примерима просте греде, конзоле и греде са препустима
 • Основне статичке величине у попречним пресецима пуних равних носача. Конструкција статичких дијаграма графичком и аналитичком методом за све врсте носача и оптерећења
 

 

 

 

 

 • Трење (4)

 

 

 

 

 

 

Отпорност материјала (54)

 

 • Увод (3)

 

 

 

 

 

 

 

 • Аксијално напрезање (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Смицање (9)

 

 

 

 

 

 

 • Геометријске карактеристике равних попречних пресека (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Увијање (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Савијање (12)

 

 

 

 

 

 

 

 • Сложена напонска стања (4)

 

У току године урадити 4 графичка рада за домаћи:

 1. Тежиште сложене хомогене фигуре
 2. Конструкциј статичких дијаграма код равних пуних носача
 3. Затезање, притисак и смицање
 4. Димензионисање носача при савијању
 • Појам и врсте трења
 • Трење клизања
 • Килонови закони
 • Трење на стрмој равни, трење на кочници са папучом
 • Трење котрљања

 

 

 • Задатак отпорности материјала. Спољашње и унутрашње силе. Напон и деформације. Основне врсте напрезања. Основне хипотезе и предпоставке отпорности материјала
 • Напон и деформација. Хуков закон и Хуков дијаграм. Дозвољени напон и степен сигурности
 • Прорачун аксијално напрегнутих носача и услови за димензионисање. Затезање под дејством сопствене тежине, напон – дилатација, критична дужина
 • Утицај температуре на напоне
 • Напон и деформација. Хуков закон при смицању
 • Модул клизања
 • Прирачун елемената изложених смицању и услови за димензионисање
 • Статички момент површине
 • Поларни , аксијални, ценртифугални, отпрни и поларни отпорни момент инерције површине
 • Хајгенс – Штајнерова теорема
 • Момент инерције основних раванских геометријских фигура. Полупречник инерције, елипса инерције
 • Увијање штапа кружног попречног пресека
 • Дијаграм момента увијања
 • Напони и деформације при увијању
 • Прорачун вратил и услови за димензионисање
 • Чисто савијање. Неутрални слој и неутрална линија
 • Нормални напон при чистом савијању
 • Прорачун носача изложених савијању и услови за дименжионисање

 

 • Ексцентрични притисак. Језгро пресека