Предмет: : енглески језик

 

Циљ предмета: стицање, проширивање и продубљивање знања и умећа у свим језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на том страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр.  4 из 1991. године, страна 47, 48

Препоручена  литература:  Success Intermediate Students’ book,Workbook, стручни текстови (издавач Завод за уџбенике)

 

РазредТРЕЋИ -трећи степен

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 64

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

Join the club (11)

 

 

 

 

 

 

 

Keeping up-to-date (11)

 

 

 

 

An eye for an eye (9)

Grammar:Present Simple and Present Continuous,Reflexive pronouns,Order of adjectives

Vocabulary:Clubs,societies,organizations,Phrasal verbs,Clothes and accessories,Vocational texts

 

Grammar:Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous

Vocabulary:Computers and mobile phones,Phrasal verbs

 

Grammar:Past Simple,Past Continuous,Past Perfect,Used to/would

Vocabulary: The courtroom,Law and punishment,Crimes and justice,Criminals,Anti-social behaviour

 

Задаци наставе страног језика су:

 

 • Усвајање превиђене морфосинтаксичке структуре и око 750 нових речи и израза укључујући и термонологију везану за струку
 • Даље практично овладавање говорним језиком и стицање нових језичких знања неопходних за рад у струци
 • Неговање правилног изговора, усавршавање ортографије и утврђивање и проширивање основа граматике страног језика

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

учионица

ОБЛИК РАДА :

индивидуални, фронтални

и рад у паровима и групама

МЕТОД  РАДА :

 

Grammar-Translation method, Direct, Suggestopedia,Audio-Lingual,Total physical response,Community Language Learning, Communicative Approach,Brainstorming,Role play,Graffitti,Cards, Snowball

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD плејер

компјутер

видео бим

стручни текстови

филмови без превода  везани за теме које се обрађују

Success Intermediate Students’ book

Success Intermediate workbook

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА

 

Постоји корелација са многим стручним предметима пошто се обрађују бројни текстови везани за теме из области дате струке

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

S(he) (9)

 

 

 

 

 

 

 

The world ahead(6)

Grammar:Modals of possibility,ability,prohibition and obligation

Vocabulary:Personality adjectives with negative prefixes,Personality and behaviour,Synonyms,Vocational texts

 

Grammar: Future predictions,Adverbs of probability,Future:plans,intentions,arrangements,timetables,decisions

Vocabulary: Natural disasters, Vocational texts

 

 • Овладавање страном стручном терминологијом у тој мери да се могу користити разна упутства и други писани материјали на страном језику уз коришћење речника и других извора информација

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • граматички тестови
 • преводи општих и стручних текстова
 • писање састава
 • диктати
 • писмени задаци
  • презентације и пројекти
  • конверзација на енглеском

 

 

Amazing animals(8)

 

 

 

 

 

 

 

Success(10)

Grammar: Zero,First and Second Conditionals,If and When Clauses

Vocabulary:Natural Disasters,Personality adjectives,Animal categories

 

Grammar: Third Conditional, I Wish, if only

Vocabulary:School work,Success and failure,Vocational texts