Предмет: физичко васпитање

Циљ предмета: Развијање и очување анртопомоторичких способности,умења и навика, оспособљавање за самостална вежбања, очување и унапређење здравља

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 13 из 2007. године, страна 156

Препоручена  литература:  Андерсон,А. (2001): Стречинг, Загреб, Гопал Д.О.О.; Кукољ,М.(1996): Општа антропомоторика,Београд,Финеграф,... из гласника

РазредДРУГИ

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: II-3,4,7-70;  II-1-72 ;II-2,5,6,8-74

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

Праћење телесног развоја и физичких способности ( 5 ) Развој физичких способности и очување здравља ( 6 )

 

 

II-1,3,4,7 -10 часова

II-2,5,6,8 – 11 часова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атлетика (19)

II-1,3,4,7 – 18 часова

II – 2,5,6,8 – 19 часова

 

 

 

 
   

Гимнастика (21)

II – 3,4,7 – 20 часова

II – 1,2,5,6,8 – 21 часова

 

 

 

 

 


Одбојка (23)

II – 3,4,7 – 22 часова

II – 1,2,5,6,8 – 23 часова

 • · Утврђивање иницијалног стања
 • · Општефизичка припрема
 • · Рад усмерен на развој или одржавање појединачних способности
 • · Снага-сви видови
 • · Брзина- брзина реакције, појединачног покрета и фреквенција покрета; Издржљивост-аеробна и анаеробна; покретљивост, координација, прецизност, равнотежа
 • · Правилно држање тела
 • · Утврђивање финалног стања
 • · Полигони
 • · Дозирање оптерећења преко пулса

Припремање организма за вежбање ( загревања, истезања

 

 

 

 • · Атлетика: техника трчања на кратким и дугим стазама, штафета 4 x 100 м, скок у даљ увинућем, бацање кугле
 • · Тестови за утврђивање стања способности

 

 • · Гимнастика: вежбе на тлу, прескоци преко козлића        ( разношка, згрчка, склонка), кругови, разбој, вратило, коњ са хватаљкама

 

 

 

 • · Одбојка: техника са лоптом-одбијање лопте прстима и чекићем, сервирање – школски и тенис сервис, смечирање и блокада смечирања, игра са либером и без либера, игра са једним и два техничара, правила игре и суђење
 • · Тестови за утврђивање стања способности
 • · Одељенско такмичење

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развијати и одржавати антропомоторичке способности ( снагу, брзину, издржљивост, координацију, гипкост, прецизност, равнотежу )

- Оспособити ученике да овладају техником трчања

- Оспособити  ученике да овладају техникама  спортских игара

- Објаснити функционисање појединих органских система приликом вежбања и опоравка

- Оспособити ученике да разликују основне појмове везане за карактер физичке активности

- Оспособити ученике да прате реакције организма на оптерећење

- Оспособити ученике да примењују процедуре безбедног вежбања

- Оспособити  ученике да самостално креирају једноставније облике вежбања

- Објаснити утицај неправилних држања тела по организам

- Оспособити ученике да демонстрирају комплексне вежбе за очување правилног држања тела

- Оспособити ученике да примењују развијена и усавршена умења у изабраним спортским играма

- Оспособити ученике да владају умењима из гимнастике и повеже их у једноставне саставе

На почетку теме ученике упознати са цилјем и исходима, планом и начинима оцењивања.

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

сала за физичко, терен

ОБЛИЦИ НАСТАВЕ :

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

- вежбе

 

 

 

МЕТОД  РАДА :

Демонстрација, метод практичног вежбања

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

Врши се кроз:

-          Активности на часу

-          Тестови вештина из одређеног спорта

-          Батерија тестова: трчање на 30, 500 и 800 м, скок у даљ из места, згиб, бацање медицинке

 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ТЕМЕ:

С обзиром на то да је за реализацију других модула потребан одговарајући ниво антропомоторичких способности, по систему повратне спреге ће се, поред часова опредељених за овај модул и на осталим часовима и преко других предвиђених садржаја практично утицати на њихов развој

- Објашњавати ученицима какав је утицај одабраног садржаја, обим и интензитет

- Указивати на грешке које се појављују

- Оспособљавати ученике за самостално вежбање

- Опрема за вежбање

- Хигијена

- Указивање на фер игру и коректно навијање

- Оспособљавање ученика за суђење

- Ангажовати ученике који су спортисти за помоћ при реализацији часова и такмичења

- Укључивање напредних ученика у рад са мање успешнима

-          Лопте

-          Струњаче

-          Козлић

-          Вратило

-          Кругови

-          Коњ са хватаљкама

-          Разбој

-          Стартни блокови

-          Штафетне палице

-          Ниске препоне

-          Обручи

-          Медицинске лопте

-          Вијаче

-          Клупе

-          Шведски сандук

-          Рипстоли