Предмет: : француски језик

 

Циљ предмета: стицање, проширивање и продубљивање знања и умећа у свим језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на том страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр.  4  из 1991. године, страна 31 и 32

Препоручена  литература:  Уџбеник: француски језик за I разред средње школе за све струке - Мр. Биљана Аксентијевић - Даница Павловић, издавач ЈП ''Завод за уџбенике''

 

РазредПРВИ

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 74

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 

 • JEUNESSE ET ECOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • LOISIRS ET VOYAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 • COMMUNICATIONS

 

 

 • Pour  + infinitif
 • Avant de + infinitif
 • Style direct et style indirect
 • Participe présent et gérondif
 • Adjectifs numéraux ordinaux
 • Futur

 

 

 • Préfixes dé-et re-devant un verbe
 • Adverbes de manières en-ment
 • Impératif
 • Pluriel des noms composés

 

 

 • Interrogation totale
 • Interrogation partielle
 • Interrogation indirecte
 • Passif

 

 

 

Задаци наставе страног језика су:

 

 • Усвајање предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 250 нових речи и израза и терминологију везану за дату струку.

 

 • Рзвој способности разумевања саговорника о темама из свакодневног живота

 

 • Писање краћих састава у вези са обрађеним темама

 

 • Препознавање значења непознатих речи у контексту

 

 • Правилан изговор, усавршавање ортографије и утврђивање и проширивање основа граматике страног језика

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ :

учионица

ОБЛИК РАДА :

 

 • индивидуални, фронтални

и рад у паровима и групама

МЕТОД РАДА :

 

 • Рад на тексту, писани радови, вербална метода

( дијалошка, монолошка...)

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ :

 

 • граматички тестови
 • преводи општих и стручних текстова
 • писање састава
 • диктати
 • писмени задаци
 • конверзација на француском

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уџбеник, разгледнице,

страни часописи;

фотографије, карте итд. везани за теме које се обрађују

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

 

Постоји корелација са многим предметима пошто се обрађују бројни текстови везани за теме из разних области (историја,географија,култура, наука...)

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 

 • SPECTACLES, ARTS ET LETTRES

 

 

 

 

 

 

 

 • A LA DECOUVERTE DE LA FRANCE

 

 

 

 

 

 • C’ EST LA MON PAYS

 

 

 

 • VARIETES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Accord du participe passé
 • Hypothèse
 • Négation
 • Concordance des temps
 • Imparfait – passé composé

 

 

 • Passé simple
 • Déterminant interrogatif
 • Déterminant exclamatif
 • Comparaisons
 • Mots indéfinis

 

 

 • Présent du subjonctif
 • Pluriel des noms

 

 

 • Оспособљавање за читање у себи и разумевање различитих врста писаних текстова уз помоћ речника

 

 • Оспособљавање за давање основних информација о себи и својој земљи у оквиру обрађене тематике