Предмет: : француски језик

 

Циљ предмета: стицање, проширивање и продубљивање знања и умећа у свим језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на том страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр.  4  из 1991. године, страна 60 и 62

Препоручена  литература:  Уџбеник: француски језик за II разред средње школе за све струке - Мр. Биљана Аксентијевић - Даница Павловић, издавач ЈП ''Завод за уџбенике''

 

РазредДРУГИ

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 70

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 

 • VACANCES, RENTREE, LOISIRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ECOLE, CHOIX D’UN ETIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 • VIE SOCIALE

 

 

 • L ’ adjectif  indéfini quel que
 • Les valeurs stylistiques des temps et des modes

( présent-imparfait)

 • Les subordonnées relatives
 • Le style direct-le style idirect
 • L’hypothèse relative au passé

 

 

 • Les circonstancielles de  conséquence
 • Le participe présent-adjectif ou adjectif verbal: L’ infinitiv passé
 • Le participe passé-adjectif verbal

 

 

 • Le future antérieur
 • La concordance des temps
 • Le passé antérieur
 • Le subjonctif

 

 

 

Задаци наставе страног језика су:

 

 • Усвајање предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 250 нових речи и израза и терминологију везану за дату струку.

 

 • Оспособљавање за учешће у разговору о датим темама

 

 • Писање краћих састава у вези са обрађеним темама

 

 • Препознавање значења непознатих речи у контексту

 

 • Правилан изговор, усавршавање ортографије и утврђивање и проширивање основа граматике страног језика

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ :

учионица

ОБЛИК РАДА :

 

 • индивидуални, фронтални

и рад у паровима и групама

МЕТОД РАДА :

 

 • Рад на тексту, писани радови, вербална метода

( дијалошка, монолошка...)

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ :

 

 • граматички тестови
 • преводи општих и стручних текстова
 • писање састава
 • диктати
 • писмени задаци
 • конверзација на француском

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уџбеник, разгледнице,

страни часописи;

фотографије, карте итд. везани за теме које се обрађују

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

 

Постоји корелација са многим предметима пошто се обрађују бројни текстови везани за теме из разних области (историја,географија,култура, наука...)

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 

 • PRESSE, RADIO,  TELEVISION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • QUATRE POINTS DE L’ECONOIE FRANÇAISE

 

 

 

 

 

 

 

 • HISTOIRE ET CIVILISATION FRANÇAISE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • L’ interrogation totale: l’ interrogation partielle
 • Le participe présent et le gérondif
 • La subordonnée complément d’objet direct ou indirect
 • Le pluriel des mots composés

 

 

 • L’ ordre d’utilisation des pronoms personnels
 • Les subordonnées relatives ( modes )
 • Le participle passé composé

 

 

 • Le subjonctif présent  ( notion de l’ avenir )

 

 

 

 • Овладавање страном терминологијом тако да ученици могу да користе разна упутства и други писани материјали на француском језику уз коришћење речника и других извора информације