Наставни план

Предмет: Грађанско васпитање

Циљ предемета: Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања, развију способности и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода, мира, толеранције, равноправности полова, разумевања и пријатељства међу народима, етичким, националним и верским групама.

Полазна основа:Службени гласник РС - Просветни гласник бр. Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 5 из 2001. године, страна 5

Препоручена литература: Водич за наставнике „Грађанско васпитање“ -   Министарство просвете и спорта РС, Београд 2002.

 

Разред: први Недељни фонд часова: 1                                                      Годишњи фонд часова: 37

 

Наставне теме/

Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

(методе и облици рада)

Наставна средства

Напомена

 

Увод (1)

Уводни део укратко обрађује три теме значајне не само за непосредну реализацију часова/ радионица, већ и за сагледавање наставног програма као целине. Прво поглавље даје основне информације о садржају и могућим приступима образовању за демократију и грађанско друштво. Други део садржи детаљна упутства -сценарије за реализацију сваке наставне јединице

 

- Развијање самопоштовања, осећања личног и групног идентитета

- Развијање способности за разумевање разлика међу људима и спремности да се разлике поштују и уважавају

- Развијање комуникацијских вештина које су неопходне за сарадничко понашање и конструктивно решавање сукоба, аргументовано излагање сопственог мишљења, активно слушање и преговарање

- Развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања

- Разумевање природе, динамике и узрока сукоба и подстицање на сарадњу и мирољубиво решавање сукоба

- Разумевање природе и начина успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихове важности за заједнички живот

- Обучавање ученика техникама групног рада и групног одлучивања

-Усвајање и поштовање основних демократских вредности и начела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- индивидуални, фронтални, рад по групама, рад у пару

 

- методе: вербалне, хеуристички приступ, рад на тексту, демонстративна, презентације, радионице,

метода графита, метода играња улога, грудва снега, метода карата, метода четири корака, олуја идеја, дебате

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD плејер

рачунар

видео бим

мултимедијална учионица, ТВ-филм,наставни листићи,тематска дискусија,флип чарт табла, хамер, фломастери, маркери,

стикери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ја, ми и други (6)

Циљ ове тематске целине обухвата питања и ставове које имамо према себи, другим људима и групама; лични и групни идентитет, развијање самопоштовања, разумевања и уважавања других

 

Едукативна радионица-филм у настави (3)

Циљ ове радионице је да се ученици уведу у наствну тему путем филма, да након гледања филма учествују у дискусији на задату тему и искажу своје мишљење и ставове о теми.

 

Комуникација (7)

Циљ овe тематске целине је изражавање и саопштавање мишљења и комуникације са другима;  поступци и вештине ненасилне комуникације

 

Односи у групи/ 

Заједници (7)

Циљ ове тематске целине је да покаже да постоје различити типови доношења одлука у групи и да подстакне ученике да испитају њихове предности и ограничења

 

Решавање сукоба

(7)

Циљ ове тематске целине је да се ученици преко личног искуства упознају са динамиком конфликата, да стекну бољи увид у факторе који утичу на понашање у конфликтним ситуацијама да би се откриле потребе и страхови страна у сукобу и да би дошло до  конструктивног  решавања сукоба

 

Насиље и мир

(6)

Циљ ове тематске целине је да  ученици кроз разговор и анализу (из штампе, ТВ емисија, филмова) уочавају различите врсте насиља, како оне видљиве тако и прикривене, стичу свест да насиље постоји у свим сферама друштва и да у свести већине људи постоје стереотипи о томе ко су насилници