Наставни план

Предмет: Грађанско васпитање

Циљ предемета: Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања о демократији да би се практично оспособљавали за самостално и систематско припремање и извођење грађанских акција и на тај начин практично учили шта је демократија и како се у њој учествује. Грађанско васпитање у трећем разреду је везано искључиво за демократију и демократски систем  јер представља образовање које је у функцији оспособљавања грађана да преузму улогу учесника у јавном животу.

Од самог почетка треба ученицима указати да демократија није никакав готов модел који само треба применити и који одмах даје идеалне резултате, већ да се ради о процесу демократизације који се одвија поступно и у коме на овај или онај начин сви ученици учествују.

Полазна основа: Службени гласник РС - Просветни гласник бр. 24 из 2004. године, страна 3

Препоручена литература: Водич за наставнике „Грађанско васпитање“ -   Министарство просвете и спорта РС, Београд 2003.

 

Разред: трећи Недељни фонд часова: 1                                                      Годишњи фонд часова: 37

 

Наставне теме/

Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

 

Наставна средства

Напомена

 

Увод (1)

Упознавање са садржајем предмета и начином рада

 

 

-Упознавање ученика са базичним концептима из ове области: демократија, грађанско друшто, политика и људска права

- Упознавање ученика са грађанским и политичким правима и њиховим коришћењем од стране грађана

- Стицање знања о институцијама демократског друштва и улози грађана у демократском друштву

- Развијање способности критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу

- Припрема и подстицање грађана на политичку партиципацију и грађанску иницијативу

- Стицање вештина неопходних да се стечено знање примени у свакодневном животу за покретање грађанских иницијатива и конкретних акција

-Усвајање и поштовање основних демократских вредности и начела грађанског друштва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- индивидуални, фронтални, рад по групама, рад у пару

 

- методе: вербалне, хеуристички приступ, рад на тексту, демонстративна, презентације, радионице,

метода графита, метода играња улога, грудва снега, метода карата, метода четири корака, олуја идеја, дебате

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVD плејер

рачунар

видео бим

мултимедијална учионица, ТВ-филм,наставни листићи,тематска дискусија,фли чартер табла, хамер, фломастери, маркери,

стикери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грађанско васпитање 3  се ослања на ГВ1 и ГВ2 и природни је наставак претходна два програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демократија и политика

(4)

У првој радионици („Демократија и демократско одлучивање“) даје се минималана дефиниција демократије да би ученици схватили основну важност правила и процедура у демократији

 

Грађани и грађанско друштво

(9)

У наредним радионицама („Предности и слабости демократије“ и „Грађански живот, политика и власт”) постепено се обрађују појмови чије објашњење је неопходно да би се схватила суштина и функционисање демократије. Затим се прелази на упознавање са основним демократским установама, механизмима владања и актерима демократије

 

Грађанска и политичка права и право на грађанску инцијативу

(12)

У следећем кораку се разматрају појмови чије је објашњење неопходно за разумевање ширих друштвених услова који морају да буду задовољени да би демократија могла да делује. Наредном радионицом “Претпоставке демократског друштва“ резимирамо принципе и установе који демократију чине могућом и воде њеном развијању

 

Едукативна радионица-филм у настави

(2)

Циљ ове радионице је да се ученици уведу у наствну тему путем филма, да након гледања филма учествују у дискусији на задату тему и искажу своје мишљење и ставове о теми

 

Планирање конкретне акције

(8)

Од самог почетка треба ученицима указати да демоктатија није никакав готов модел који само треба применити и који одмах даје идеалне резултате, већ да се ради о процесу демократизације који се одвија поступно и у коме на овај или онај начин ученици учествују

 

Шта носим са собом

(1)

Образовање за живот у грађанском друштву тежи да помогне ученицима да се развију у критичке грађане који су спремни и компетентни да размишљају и делају конструктивно у демократски уређеној држави. Зато је важно подржати њихово критичко размишљање