Предмет:                                  Машински материјали

Циљ предмета:                     Стицање знања о намени и структури........-из гласника

 

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник бр. 9 из 2003. Годние

Препоручена  литература:  Ристо Асентић и Раде Мијановић

 

Разред:  Први недељни фонд часова: 2 т годишњи фонд часова: 74 теорије

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Увод- (2)

 • · Задатак конструктора
 • · Циљ и садржај процеса конструисања

 

 

-оспособљавање ученика за примену и коришћење раније стечених знања у процесу обликовања и техничког дефинисања машинских елемената и машинских конструкција

 

-стицање појма о машинској целини и конструкцији

 

-развијање смисла за тачност, прецизност

и естетски изглед

 

-оспособљавање ученика за самосталан рад у конструисању

 

 

 

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

-Кабинет за конструисање

-Један део вежби реализовати у кабинету за моделирање машинских елемената и конструкција

ОБЛИК РАДА :

Предмет се реализује кроз следеће обликенаставе:

2 теоретска часа + 3 часа вежби (подела на 2 групе)

МЕТОДЕ РАДА:

Фронтални рад, дијалог,  вођена дискусија, графити, олуја идеја,пројекти, презентације, грудва снега

 

Уџбеник према препорученој литератури,

 

За теоријски део наставе треба предвидети кабинет опремљен рачунаром и пројектором. Пожељно је кабинет опремити паноима који представљају сажето градиво предмета.

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Конструисање је у корелацији са предметима : техничко цртање, машински материјали, машински елементи, моделирање машинских елемената и конструкција

Захтеви и ограничења у конструисању-(5)

 • · Намена, облик и функција машинског дела
 • · Избор материјала и стандард
 • · Начин израде, монтажа и транспорт
 • · Руковање, одржавање, економски и еколошки услови

Стандардизација у процесу конструисања-(4)

 • · Значај стандардизације
 • · Стандардни бројеви
 • · Типизација и унификација

 

Толеранције у конструисању-(4)

Избор толеранција са аспекта : функције, израде,монтаже, мерења, контроле и економике

Примена статистике у конструисању-(2)

 • Дефинисање елемената са аспекта чврстоће, крутости, масе, заменљивости и трошкова
 • Дефинисање машинских елемената у зависности од монтаже

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено
 • Израда и оодбрана пројектних задатака

 

 

 

Анализа напона и деформација у елементима и склоповима машинског система-(10)

 • Радни и критични напони и деформације
 • Поступци  и методе за утврђивање радних и критичних напона и деформација

 

Економски,еколошки и ергономски аспекти у конструисању-(3)

 • Фактори који утичу на економичност машинског система
 • Вибрације и шум
 • Начин пригушивања вибрација и шума

Индустријски дизајн и естетика у процесу конструисања-(2)

 • Значај дизајна и естетике у процесу конструисања
 • Домен примене

Место и улога оптимизације у конструисању-(2)

 

 • Значај оптимизације и домен примене

Примена компјутера у конструисању-(2)

 

 • Значај компјутера у конструисању  и домен примене.

Техничка документација-(2)

 

 

 • Формирање техничке документације за израду, монтажу и одржавање

Праћење понашања машинског система у експлоатацији-(2)

 

 

 • Праћење м. система у циљу потврде примењених сазнања и метода при конструисању
 • Праћење м. системау циљу стицања нових сазнања и искустава

Концепциона анализа машинског система-(9)

 • Праћење м. система у циљу потврде примењених сазнања и метода при конструисању
 • Анализа услова рада,захтева и жељених својства машинског система
 • Структура функција машинског система
 • Формирање варијантних решења
 • Формирање критеријума за избор варијантних решења