Предмет:                                  Хемија и машински материјали

Циљ предмета:                     Циљ наставног предмета хемија и машински материјали је познавање основних појмова из обласи хемије неопходних за даље разумевање и схватање садржаја о материјалима који се користе у машинству

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 6 из 1998. године, страна 72-73

Препоручена  литература:

 

Разред:  Први недељни фонд часова: 2 т годишњи фонд часова: 74

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Увод- (1)

 • · Задатак конструктора
 • · Циљ и садржај процеса конструисања

 

 

- Задаци наставе хемије и машинских материјала су:

- упознавање особине техничких материјала и могућности њихове примене у машинству;

- стицање неопходних знања о структури материјала, као и о утицају структуре на преомене особина материјала;

- оспособљавање за правилан и рационалан избор материјала;

- упознавање начина означавања машинских материјала по ЈУС-у;

- упознавање врсте челика са посебним освртом на алатне челике;

- стицање знања о основним облицима термичке обраде термохемијске обраде;

- упознавање врста, особинае и пимене пластичних маса у машинској индустрији;

- упознавање композитних материјала, њиховог састава, особине и примене у машинству;

- стицање основних знања о хабању и врстама хабања;

- упознавање са врстама мазива, њиховом улогом, особинама и примени у машинској индустрији;

- стицање нових знања о врстама машинских материјала, њиховим особинама и правилном избору у процесу експлоатације.

 

 

 

Овај програм омогућава да ученици прошире своја знања из области машинских материјала и оспособе се за правилан избор материјала, како за машинске конструкције тако и за израду алата. Наставни садржај овог предмета конципиран је тако да се пре увода у машинске материјале, обрађују основни појмови из хемије, који представљају полазиште за разумевање садрћжаја материјала. При томе се треба ослонити на знања из хемије која ученици доносе из основне школе.

Ученицима треба објаснити зависност механичких особина материјала од врсте хемијске везе. Обрадити техничко гвожђе најкраћим цртама, да би ученици схватили утицај састава на особине различитих врста ливеног гвожђа као и њихову примену.

Посебну пажњу треба обратити на дијаграму стања “ Fe-Fe3C ”ради схватања процеса образовања кристалних структура (аустенит, ферит, перлит, цементит, ледебурит) и утицај ових структура на понашање легура гвожђа. Ако је могуће ученицима показати поменуте структуре на металографском микроскопу.

Особине  челика треба дефинисати у зависности од садржаја угљеника. Посебно треба обратити пажњу на утицај појединих легирајућих елемената на особине челика.

При обради обојених метала и легура настојати да ученици схвате ред величина легирајућих елемената у саставу легуре и карактеристичне особине легура. При томе не треба инсистирати на процентима елемената бећ само на карактеристичним особинама појединих легура и њиховој примени.

Када су у питању алатни и конструкциони челици указати на њихове одлике и могућност примене у зависности од њиховог састава и особине. Посебно обратити пажњу на означавање челика по ЈУС-у.

 

 

.

 

 

Основни хемијски појмови- (9)

 • · Намена, облик и функција машинског дела
 • · Избор материјала и стандард
 • · Начин израде, монтажа и транспорт
 • · Руковање, одржавање, економски и еколошки услови

Особине материјала- (10)

 • · Значај стандардизације
 • · Стандардни бројеви
 • · Типизација и унификација

 

Стеруктура метала и легура- (9)

Избор толеранција са аспекта : функције, израде,монтаже, мерења, контроле и економике

Техничко гвожђе- (22)

 • Дефинисање елемената са аспекта чврстоће, крутости, масе, заменљивости и трошкова
 • Дефинисање машинских елемената у зависности од монтаже

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обим и садржај програма упућују да при извођењу наставе треба користити поред осталих наставних средстава и кидалице, Шарпијаво клатно, апарате за испитивања тврдоће, Ериксонов апарат, металографски микроскоп и др. Такође треба користити јапозитиве које је према наставном плану и програмо сачинио Завод за уџбенике и наставна средства. Садржај предмета треба реализовати уз корелацију са садржајима предмета : техничка физичка отпорност материјала, технологија обраде, технолошки поступци, практична настава.

 

 

Термичка обрада- (8)

 • Радни и критични напони и деформације
 • Поступци  и методе за утврђивање радних и критичних напона и деформација

 

Обојени метали и легуре- (8)

 • Фактори који утичу на економичност машинског система
 • Вибрације и шум
 • Начин пригушивања вибрација и шума

 

Композитни материјали (КОМПОЗИТИ)- (2)

 

 • Значај дизајна и естетике у процесу конструисања
 • Домен примене

Хабање и постојанос алата- (1)

 

 • Значај оптимизације и домен примене

Мазива- (1)

 • Значај компјутера у конструисању  и домен примене.

Техничка документација-(2)

 

 

 • Формирање техничке документације за израду, монтажу и одржавање

Пластичне масе- (3)

 

 • Праћење м. система у циљу потврде примењених сазнања и метода при конструисању
 • Праћење м. системау циљу стицања нових сазнања и искустава