Предмет:                                  Организација рада

Циљ предмета:                     Циљ наставе предмета организације рада је да ученици стекну основна знања о савременој организацији производње и управљању пословно-производним системом.

 

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 6 из 1998. године, страна 72-73

Препоручена  литература:

 

Разред:  Трећи недељни фонд часова: 2 т годишњи фонд часова: 70 теорије

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Увод- (3)

 • · Опште поставке и основни појмови. Класична теорија организације. Некласична теорија организације. Модерна теорија организације.

 

Задаци наставе предмета организације рада су :

- проучавање метода и техника организације и управљања пословно производним системима;

- проучавање непосредне припреме и услова за успешну производњу;

- упознавање са пословним информационим системом и могућностима примене компјутера у ланирању, праћењу и регулисању производње;

- упознавање са могућностима примене студије и анализе рада и времена за дозирање и усавршавање рада;

- припрема за ресавање менаџментских проблема;

- упознавање елемента система квалитета, значај система квалитета и улоге менаџмента и организационих мера у њему;

- упознавање са местом и занчајем ергонимије у савременим условима привређивања.

 

 

 

 

 

Наставни предмет организација рада је састављен тако да представља, са једне стране, надградњу стручних предмета, а са друге даје стручну основу за реализовање других предмета. Због тога је овај предмет при реализацији потребно повезивати с другим стручним предметима, а нарочито с предметима чија је реализација предвиђена са рачунарима и технолошким поступцима.

При реализацији наставне материје потребно је градиво непрекидно везивати за економске специфичности рада и производњу у масинској стуци.

 

 

 

Планирање- (5)

 • · Дугорочни план. Годишњи план. Оперативно планирање и термирање. Техника мрежног планирања. Средства за планирање, праћење и регулисање производње. Планирање, праћење и регулисање производње уз примену компјутера.

Услови и ограничења понашања пословног система- (3)

 • · Анализа спољашњих и унутрашњих услова и ограничења. Непосредна припрема и обезбеђење услова за производњу.

 

Производни капацитети- (3)

Појам производног капацитета. Брсте капацитета. Методе и технике утврђивања коришћења производних капацитета. Распоред машина (радних места). Ланчана производња.

Организација обезбеђења материјала за производњу-(2)

 • Залихе. Складишта, појам, улога и врсте. Опремање складишних простора, смештај и чување робе у складишту. Основне размере и параметри складишта. Показатељи складишног простора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унутрашњи транспорт- (4)

 • Појам о саобраћају и транспорту. Транспортни токови. Принципи организације унутрашњег транспорта. Појам комбинованог транспорта. Основни захтеви у транспортним манипулацијама. Критеријум економичности при избору транспортних уређаја. Транспортна средства. Основни технички показатељи (технички капацитет, екплатациони капацитет). Аутоматизација транспорта и трошкови транспорта.

Организација обезбеђења производње алатима- (2)

 • Оштрење и одржавање алата. Складишћење алата и снабдевање радних места.

Организација одржавања машина- (4)

 • Системи одржавања. Плански-превентивни систем одржавања. Циклус одржавања машина. Информациони систем за одржавање машина.

Основни елементи студије рада- (6)

 

Анализа система човек-машина. Уређење радног места. Средства, инструменти и документација за проучавање рада. Комплексна метода отиматизације човек-машина, човек-машина :

-        Мерење рада, појам норме и врсте норме.

-        Методе за утврђивање норме (мерење времена, применом стандардних елемената, метода тренутним запажањима, искуствено).

Економски показатељи пословања- (5)

 

 • Утрошци разних облика рада и трошкова. Карактер променљивости трошкова. Јединични и укупни трошкови.  Q-C дијаграм. Показатељи пословних и производних резултата. Економичност, рентабилност, продуктивност.

Пословно-производни информациони систем- (8)

 

 

 • Носиоци информација и токови информација. Имплеметација пословно производног информационог система. Програми за пословни-производни информациони систем. Организациона документација : радни налог, радна листа, требовање, повратница материјала.

Индустријски менаџмент-(8)

 

 

 • Организација, менаџмент и предузетништво. Индустријско окружење и пословна политика. Процес руковођења. Утицајни фактори у фази одлучивања и фази спровођења. Мотивација и понашање људи. Стилови менаџмента. Компијутерска подршка.

Стратегијски менаџмент и маркетинг- (5)

 • Научно-технички прогрес, тржиште и пословна филозофија предузећа. Маркетинг. Управљачки информативни систем за стратегијско одличивање. 

Систем квалитета- (7)

 • Појам и дефинисање производа и квалитета.
 • Улога менаџмента у систему валитета.
 • Организација система квалитета.

 

 

 

 

 

Ергономија- (5)

 • Основни појмови и предмет проучавања. Фактори радних услова. Ергоносмо пројектовање радног места и индустријског производа. Ергономски стандарди. Систем човек-компјутер. Ергономски аспект тастатуре, екрана и пратеће опреме.