Предмет: Mатематика

Циљ предмета:

Стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси кап и за успешно настављање образовања;

Развијање менталних способности ученика,позитивних особина личности и научног погледа на свет.

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 1 из 2005 године, страна 93

Препоручена  литература:

РазредПРВИ

недељни фонд часова: 5

годишњи фонд часова: 185

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Тригонометрија правоуглог троугла– (12)

 

 

 

 

 

 • · Тригонометријске функције оштрог угла;
 • · Основне тригонометријске идентичности;
 • · Решавање правоуглог троугла

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа;

- стицање опште математичке културе и схватање места и зачаја математике  у прогресу цивилизације;

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовцањаи изучавање других области у којима се математика примењује;

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет;

- допринос радном  и политехничком образовању ученика;

- развијање логичког мишљења и закључавања, апсолутног мишљења и математичке интуиције;

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичнос, уредност, зачност,  одговорност, смисао за самостални рад, критичност;

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања.

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  

Учионица

ОБЛИК РАДА :

Фронтални рад,

Индивидуални рад,

Рад у групама

 

 

 

 

МЕТОД  РАДА :

Демонстартивна метода,Дијалог,Монолог,

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено

 

 

Уџбеник,

збирке задатака,

Табла,

Прибор за геометрију,

Модели геометријски тела

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Физика,Основи електротехнике и други стручни предмети

Вектори-(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • · Вектори и операције са њима (у бекторском облику).
 • · Скаларни векторски и мешовити производ бектора (у бекторском облику).
 • · Неке примене вектора.
  • Матаматичка логика-(46)

 

 

 

 

 

 

 

 1. Операције (2)
 2. Релације (3)
 3. Логичке операције, истинитосне табеле, Булова алгебра(8)
 4. Исказне формуле, таунтологије(6)
 5. Реални бројеви(13)

Скупови бројева понављање, ралација на скуповима, операције са скуповима, поље релних

 

бројева, проближне вредности грешке,

приближне вредности.

 1. скупови, квантификатори(5)

Употреба квантификатора у доказивању скуповних једнакости свођењем на таунтологије.

7) функција (9)

 • Појам функције – понављање, особине функција,
 • решавање функционалних једначина, појам и налажење инверзије функције,
 • линеарна функција.
 • Пропорционалност-(10)
 • Размера и пропорција
 • Пропорционалност величина(директна,обрнута-уопштење)
 • Примена пропорције
 
 1. Сразмерни рачун
 2. Рачун поделе
 3. Рачун мешања
 • Процентни рачун
 • Каматни рачун
 • Таблично и графичко приказивање стања, појава и процеса
 • Увод у геометрију-(8)
 • Основни и изведени појмови и ставови геометрије
 • Основни објекти геометрије(Тачка, права и раван)
 • Основни ставови о релацијама припадања, распореда и паралелности
 

 

 • Међусобни положаји тачака,правих и равни
 • Дуж,многоугаона линија
 • Полуправа,полураван,полупростор
 • Угао диедар
 • Многоугао
 • Орјентација

 

 

 • Изометријске трансформације-(32)
 • Основни ставови о подударности
 • Изометрија,подударност геометријских објеката
 • Подударност дужи, углова и троуглова
 • Прав угао
 • Нормалност правих и равни
 • Директне и индиректне изометрије
 • Симетрије,ротације и транслације равни и простора
 • Односи страница и углова троуглова
 • Кружница и круг
 • Значајне тачке троугла
 • Четвороугао
 • Примене
 • Конструктивни задаци(троугао,четвороугао,многоугао и кружница)

 

 • Рационални алгебарски изрази-(40)
 • Полиноми и операције са њима,дељивост полинома
 • Растављање полинома на чиниоце
 • Операције са рационалним алгебарским изразима(алгебарски разломци)
 • Примена трансформација рационалних алгебарских израза код решавања

- линеарних једначина  и неједначина

-Линеарне једначине са параметрима

-Система линеарних једначина и неједначина

-Система линеарних једначина са параметрима

 • Сличности-(14)
 • Мерење дужи и углова
 • Пропорционалност дужи
 • Талесова теорема
 • Хомотетија
 • Сличност
 • Питагорина теорема
 • Потенција тачке
 • Примена

 

 • Писмени задаци -(12)

У току школске године урадити 4 двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама

 • Проблемски задаци-(6)

После сваке наставне области урадити по неколико проблемских задатака