Предмет: Mатематика

Циљ предмета:

Стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси кап и за успешно настављање образовања;

Развијање менталних способности ученика,позитивних особина личности и научног погледа на свет.

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 1 из 2005 године, страна 93-94

Препоручена  литература:

РазредДруги

недељни фонд часова: 4

годишњи фонд часова: 148

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Степеновање и кореновање– (27)

 

 

 

 

 

 • · Степен чији је изложилац цео број,операције,децимални запис броја у стандардном облику
 • · Функција у=хn (n је из скупа природних бројева) и њен график
 • · Корен,степен чији је изложилац рационалан број
 • · Основне операције са коренима
 • · Комплексни бројеви и операције са њима

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа;

- стицање опште математичке културе и схватање места и зачаја математике  у прогресу цивилизације;

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовцањаи изучавање других области у којима се математика примењује;

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет;

- допринос радном  и политехничком образовању ученика;

- развијање логичког мишљења и закључавања, апсолутног мишљења и математичке интуиције;

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичнос, уредност, зачност,  одговорност, смисао за самостални рад, критичност;

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања.

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  

Учионица

ОБЛИК РАДА :

Фронтални рад,

Индивидуални рад,

Рад у групама

 

 

 

 

МЕТОД  РАДА :

Демонстартивна метода,Дијалог,Монолог,

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено

 

 

Уџбеник,

збирке задатака,

Табла,

Прибор за геометрију,

Модели геометријски тела

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Физика,Основи електротехнике и други стручни предмети

 • Квадратна једначина и квадратна функција-(37)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • · Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање, дискриминанта и природа решења квадратне једначине
 • · Виетове формуле
 • · Растављање квадратног тринома на линеране чиниоце-примена
 • · Неке једначине које се своде на квадратне
 • · Квадратна функција (нула,знак,рашћење и опадање,екстремна вредност,график )
 • · Квадратне неједначине
 • · Системи једначина са две непознате који садрже квадратну једначину (квадратна и линеарна,две квадратне,хомогена квадратна и линеарна) са графичком интрепретацијом
 • · Ирационалне једначине и неједначине .
  • Експоненцијална и логаритамска функција-(22)

 

 

 

 

 

 

 

 • Експоненцијална функција и њено испитивање(својства график)
 • Једноставније експоненцијалне једначине и неједначине
 • Појам инверзне функције
 • Појам логаритма основна својства
 • Логаритамска функција и њен график
 • Основна правила логаритмовања,антилогаритмовања
 • Декадни логаритми
 • Примена логаритама у решавању разних задатака (уз употребу џепног калкулатора и рачунара)
 • Једноставније логаритамске једначине и неједначине
 • Тригонометријске функције-(36)
 • Уопштење појма угла,мерење угла,радијан
 • Тригонометријске функције ма ког угла,вредности тригонометријских функција ма ког угла,свођење на први квадрант, периодичност
 • Графици основних тригонометријских функција,графици функција облика     y=A sin(ax+b)и        y=A cos(ax+b)
 • Адиционе теореме
 • Трансформације тригонометријских израза (тригонометријских функција двоструких углова и полууглова,трансформација збира и разлике тригонометријских функција у производ и обрнуто)
 • Тригонометријске једначине и једноставније неједначине
 • Синусна и косинусна теорема,решавање троугла
 • Примена тригонометрије (у метричкој геометрији и пракси)
 • Писмени задаци -(12)
   
 

У току школске године урадити 4 двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама

 • Проблемски задаци-(5)

После сваке наставне области урадити одређен број проблемских задатака