Предмет: Mатематика

Циљ предмета:

Стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси кап и за успешно настављање образовања;

Развијање менталних способности ученика,позитивних особина личности и научног погледа на свет.

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 1 из 2005 године, страна 94

Препоручена  литература:

Разредтрећи

недељни фонд часова: 5

годишњи фонд часова: 185

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Матрице и детерминанте– (20)

 

 

 

 

 

 • · Основни појмови
 • · Основне рачунске операције
 • · Инверзна матрица
 • · Крамерово правило
 • · Системи линеарних једначина,Гаусов поступак
 • · Системи линеарних неједначина са две непознате и његова графичка интерпретација, појам линеарног програмирања

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа;

- стицање опште математичке културе и схватање места и зачаја математике  у прогресу цивилизације;

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовцањаи изучавање других области у којима се математика примењује;

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет;

- допринос радном  и политехничком образовању ученика;

- развијање логичког мишљења и закључавања, апсолутног мишљења и математичке интуиције;

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичнос, уредност, зачност,  одговорност, смисао за самостални рад, критичност;

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања.

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  

Учионица

ОБЛИК РАДА :

Фронтални рад,

Индивидуални рад,

Рад у групама

 

 

 

 

МЕТОД  РАДА :

Демонстартивна метода,Дијалог,Монолог,

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено

 

 

Уџбеник,

збирке задатака,

Табла,

Прибор за геометрију,

Модели геометријски тела

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Физика,Основи електротехнике и други стручни предмети

Полиедри-(28)

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогаљ,триедар

 • · Полиедар, Ојлерова теорема,правилан полиедар
 • · Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде
 • · Површина полиедра,призме,пирамиде и зарубљене пирамиде
 • · Запремина полиедра,запремина квадра,Каваљеријев принцип
 • · Запремина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде
  • Обртна тела -(24)

 

 

 

 

 

 

 

 • Цилиндрична конусна површ,обртна површ
 • Прави ваљак,права купа и права зарубљена купа
 • Површина и запремина правог кружног ваљка,праве кружне купе и зарубљене кружне купе
 • Сфера и лопта и равни пресеци сфере и лопте
 • Површина лопте, сферне калоте и појаса
 • Запремина лопте
 • Уписана и описана сфера полиедра,правог ваљка и купе
 • Вектори-(9)
 • Векторти и операције са њима (у координатном облику)
 • Скаларни,векторски и мешовити производ вектора  ( у координатном облику)
 • Неке примене вектора
 • Аналитичка геометрија у равни-(46)
 • Растојање две тачке
 • Подела дужи у датој размери
 • Површина троугла
 • Права,разни облици једначине праве,угао између две праве, растојање тачке од праве
 • Криве линије другог реда:кружница, елипса,хипербола, парабола(једначине,међусобни положаји праве и кривих другог реда,услов додира,тангента и заједничка својства)
 • Комплексни бројеви и полиноми-(18)
   
   

 

 • Појам и примери алгебарских структура (група,прстен,поље)
 • Поље комплексних бројева
 • Моаврова формула
 • Неке примене комплексних бројева
 • Полиноми над пољем комплексних бројева
 • Основна теорема алгебре и неке њене последице
 • Виетове формуле
 • Системи алгебарских једначина вишег реда
  • Математичка индукција,низови-(32)

 

 • Математичка индукција и њене примене
 • · елементарна теорија бројева (дељивост, прости конгруентни бројеви)
 • · Основни појмови о низовима (дефиниција,задавање,операције)
 • · Аритметички низ, геометријски низ, примене
 • · Једноставније диференцне једначине
 • · Гранична вредност низа,својства
 • · Број е
  • Писмени задаци -(12)
 

У току школске године урадити 4 двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама

 • Проблемски задаци-(5)

После сваке наставне области урадити одређен број проблемских задатака