Предмет: Mатематика

Циљ предмета:

Стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у свакодневном животу и пракси кап и за успешно настављање образовања;

Развијање менталних способности ученика,позитивних особина личности и научног погледа на свет.

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 1 из 2005 године, страна 94

Препоручена  литература:

Разредчетврти

недељни фонд часова: 5

годишњи фонд часова: 160

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 • Функције– (36)

 

 

 

 

 

 • · Важнији појмови и чињенице о функцијама једне променљиве (дефинисаност,нуле, парност, монотоност, периодичност)
 • · Сложена функција (појам и једноставнији примери)
 • · Преглед елементарних функција
 • · Гранична вредност и непрекидност функција (геометријски смисао) и асимптоте

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа;

- стицање опште математичке културе и схватање места и зачаја математике  у прогресу цивилизације;

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовцањаи изучавање других области у којима се математика примењује;

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет;

- допринос радном  и политехничком образовању ученика;

- развијање логичког мишљења и закључавања, апсолутног мишљења и математичке интуиције;

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичнос, уредност, зачност,  одговорност, смисао за самостални рад, критичност;

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања.

 

 

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  

Учионица

ОБЛИК РАДА :

Фронтални рад,

Индивидуални рад,

Рад у групама

 

МЕТОД  РАДА :

Демонстартивна метода,Дијалог,Монолог,

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено

 

 

Уџбеник,

збирке задатака,

Табла,

Прибор за геометрију,

Модели геометријски тела

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Физика,Основи електротехнике и други стручни предмети

Извод функције-(34)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • · Прираштај функције
 • · Извод функције (проблем тангенте и брзине)
 • · Основне теореме о изводу,изводи елементарних функција
 • · Диференцијал и његова примена код апроксимација функције
 • · Испитивање функција (уз примену извода), график функције
  • Интеграл -(28)

 

 

 

 

 

 

 

 • Неодређени интеграл
 • Основна правила о интегралу ,таблица основних интеграла, интеграли неких елементарних функција
 • Метод замене,метод парцијалне интеграције
 • Одређени интеграл, Њутн-Лајбницова формула-без доказа
 • Примене одређеног интеграла (ректификација,квадратура,кубатура)
 • Диференцијалне једначине-(10)
 • Појам диференцијалне једначине
 • Диференцијална једначина код које се раздвајају променљиве
 • Хомогена диференцијална једначина
 • Диференцијалне једначине другог реда
 • Хомогена диференцијална једначина другог реда са константним коефицијентима
 

 

 • Комбинаторика-(18)
 • Основна правила
 • Комбинације (без понављања), варијације, пермутације
 • Биномни образац
 • Вероватноћа и статистика-(32)
 

 

 • Случајни догађаји
 • Вероватноћа
 • Условна вероватноћа и неизвесност
 • Случајне величине
 • Биномна,пуасонова и нормална расподела
 • Средња вредност и дисперзија
 • Популација,обележје и узорак
 • Прикупљање,сређивање и приказивање података
 • Појам оцене параметара,оцене вероватноће,средње вредности и дисперзије
 • Интервалне оцене за вероватноћу и средњу вредност
 • Писмени задаци -(12)
 

У току школске године урадити 4 двочасовна писмена задатка са једночасовним исправкама

 • Проблемски задаци-(5)

После сваке наставне области урадити одређен број проблемских задатака