Предмет:

Техничко цртање са нацртном геометријом 

Циљ предмета:

стицање основних знања  о принципима техничког цртања и нацртне геометрије и  њихове  примене у машинству

 

Полазна основа:Службени гласник РС-Просветни гласник Број9, страна 42-44

Прероучена литература:Техничко цртање са нацртном геометријом,Д.Ђорђевић,Ж.Папић,Завод за уџбенике и наставна средства,2006.године

Разред:            I

Недељни фонд:  2+2 часа недељно                          Годишњи фонд:74+74 часова

Наставна тема / Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања програма

Наствна средства

Напомена

Увод у техничко цртање са нацртном геометријом(1)

Циљеви и задаци наставе  техничко цртање са нацртном геометријом.Материјал прибор за техничко цртање,руковање и одржавање. Организација радног места

 

 

 

 

- оспособљавање ученика за схватање простора и просторне представе машинских делова, склопова машина и постројења;

-оспособљавање ученика за читање и разумевање техничке документације,споразумевање у процесу производње;

 

На почетку сваке теме ученике упознати са циљевима и задацима наставне теме

 

Облици наставе

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:

вежбе(2часa x37 седмица=74 часова)

теоријска настава (2часа x 37=74)

Подела одељења на групе

Одељење се  дели на две групе (12 до 15 ученика) за часове вежби

 

Место реализације наставе

Настава се реализује у кабинету за техничко цртање, са одговарајућим бројем радних места

Компјутер са видеобимом

Узорци машинских длова и склопова из производње.

Модел правоугле троравни(ортогонални триједар).

Модели за техничко цртање.

Комплет ЈУС-а за техничко цртање.

Цртежи детаља и склопова из непосредне производње.

Зидне схеме.

Уџбеник

 

 

Стандарди и њихова примена у машинству  (9)

Стандардизациja..Класификација и означавање југословенских стандарда.Врсте техничких цртежа.Формати техничких  цртежа.Превијање цртежа.Размера.Типови и дебљине линија.Техничко писмо.За главље техничких цртежа.Саставница. Означавање цртежа.

 

Графички рад број 1 (4)

 

 

Линије,употреба линија, руковање прибором (формат А4-хамер хартија)

 

- развијање осећаја за прецизност и тачност, уредност, естетику и одговорност;

-развијање стваралачког односа и одговорности ученика према раду,као и интересовање за усавршавање у овој области.

 

 

 

 

 

 

Вежбању у настави треба посветити посебну пажњу и усмерити је ка припреми ученика за израду самосталних графичких  радова.Графичке радове конципирати тако да их ученици могу завршити на часовима. У току израде графичких радова наставник саветима и упутствима учествује у процесу израде,што му омогућује да провери и оцени достигнути ниво вештина и знања ученика.Графичке радове треба оцењивати у присуству ученика и указати му на одговарајуће грешке.

 

За вежбе користити знање из  практичне наставе,материјала,математике,механике  рачунарства и информатике и развијати интересовања за конструисање и моделирање.

 

Оцењивање

Оствареност циљева и задатака вршити кроз:

Усмено испитивање

Тестове знања

Домаћих задатака

 

 

 

 

 

Графички рад број 2(6)

Техничко писмо(форматА4-хамер хартија).Исписивање техничког писма у мрежи и између хоризонталних линија.

Геометријско цртање (12)

 

Основне геометријске конструкције:Цртање праве паралелне са датом правом.Цртање дате праве управне на дату праву.Симетрала дужи и угла.Дељење дужи на( n ) међусобно једнаких делова.Цртање углова помоћу шестара и троуглова.дељење угла.Одређивање средишта кружног лука. Конструкција тангенте из дате тачке на кружницу. Конструкција тангенте на две кружнице.

Сложене линије: Повезивање кракова угла луком датог полупречника.Повезивање кружнице и праве луком датог полупречника.Повезивање двеју кружница луком датог полупречника.

Конструкција правилних полигона:Подела кружнице на четири и осам једнаких делова. Подела кружнице на три и шест једнаких делова.Подела кружнице на пет и седам једнаких делова. Подела кружнице на(н)једнаких делова. Подела кружнице на седам једнаких делова.

Криве линије: Конструкција елипсе по дефиницији и  помоћу концетричних кругова.Синусоиде. Архимедове спирале. Парабола. Хипербола. Еволвента. Циклоида.

 

 

Домаће задатке радити након обраде одговарајућих наставних тема и то:

1.Превијање формата А2 и А3 за мапе са и без механизма.

 

2.Криве линије (4по избору наставника).

 

3.Контуре машинских делова (два примера по ззбору наставника).

 

4.Октанти, модел од картона.

 

5.Пројицирање геометријских тела и њихове мреже (2 тела по избору ).

 

6.Цртање изометријског изгледа на основу правоуглих изгледа(2 задатка).

 

7. Цртање правоуглих изгледа на основу изометријског изгледа (2 задатка)

 

8.Скицирање и израда цртежа детаља (2 задатка).

 

9.Цртеж склопа један задатак и два цртежа детаља датог склопа.

 

Домаће радове ученици раде у свесци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графичке радове треба оцењивати у присуству ученика и указати му на уочене грешке

 

 

Основи нацртне геометрије (26)

Врсте пројицирања.Правоугло пројицирање.Орјентација у простору,квадранти и октанти.Пројицирање тачке.Пројицирање дужи(праве).Пројицирање равних геометријских слика.Раван,трагови равни. Трансформација тачке. Трансформација дужи. Обртање тачке. Обртање дужи. Обртање (обарање) равни око трага, геометријска слика у равни и њена права величина.

Правоугло пројицирање геометријских тела и њихове мреже (призма, пирамида, облица и конус).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методе:вербалне, презентације, демонстрција рада,  метода графита, грудва снега, метода четри корака, олуја идеја, израда пројеката, радионице, метода карата

индивидуални рад,  фронтални рад и рад по групама

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графички рад број 3(4)

 

 

Одређивање праве величине слике(обарање равни), Формат А4 хамер хартија.

Пројицирање геометријских тела (1тело), формат А4хамер хартија .

 

Аксонометријско пројицирање

(4)

Правоугла аксонометрија.Изометрија. Координатни поступак.Фронтална  аксонометрија.

Основи техничког цртања(28)

Правоугло пројицирање,погледи, изгледи и њихов распоред.

Одрешивање потребног броја изгледа. Дпоуна недовршених изгледа. Цртање аксонометриског изгледа на основу правоуглих изгледа.

ЧЕТВРТИ ГРАФИЧКИ РАД (4)

Црање изометријског изгледа на основу правоуглих изгледа (2 формата А4-хамер,хартија). Цртају се два модела,од којих је један омеђен равним, цилиндричним и коничним површинама, а други настао из обртних тела.

 

Пресеци машинских делова: Општи појам и шрафирање пресека.Врсте пресека.Пун  симетричан пресек,полупресек,заокренути пресек,попрезни пресек,делимизни пресек и пресек са више паралелних равни. Узастопни местимични попречни пресек.

Посебни и делимични изгледи. Прекиди и скраћења. Остала правила представљања делова и  њихових детаља.

 

Котирање: Основна начела котирања.      Елементи котирања. Котни завршетци и почетна тачка. Означавање вредности кота на цртежу.Котирање с обзиром на конструкцијске захтеве (ланчано, паралелно, комбиновано и котирање координатама). Посебне ознаке: тееттттетиве, Једнако удаљени детањи.Понављање детања. Закошења и упуштења.Табеларно котирање.Котирање конуса и нагиба.Измене и исправке.

Толеранције дужина и углова.Толеранције облика и положаја(основни случајеви)Толеранције слободних мера.

Означавање стања површи(квалитет обрађене површине).

 

 

тетиве,лукови и углови. Једнако удаљени детаљи. Понављање детаља. Закошења и упуштења. Табеларно котирање. Измене и исправке. Котирање нагиба и конуса.

Толеранције дужина и углова. Толеранције облика и положаја. Толеранције слободних мера.

Означавање стањеа површи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графички рад број 5 (12 )

 

Правоугло пројицирање модела (машинских делова) са применом пресека,котирања,толеранција:мера,положаја и олика.Означавање квалитета површи-храпавости.Урадити четири модела од којих су два омеђена равним,цилиндричним и коничним површима, а  друга два настала из обртних тела(четири формата А4, хамер хартија).

Два од цртежа урадити на рачунару.

 

 

 

 

Цртање машинских елемената(8)

Везе машинских елемената. Навојне везе. Цртање, котирање и означавање навоја.Вијак и навртка. Подлошке.

Везе клиновима.Упрошћено приказивање заварених спојева. Опруге. Зупчаници  зупчасти пренос. Ланчаници и  ланчани пренос.

 

Израда цртежа машинских делова и склопова (8)

 

 

- Мерење и контрола у машинству.Скицирање машинских делова-израда скице.Израда цртежа детаља.Израда и разрада цртежа склопа.Читање цртежа.Копирање и архивирање техничке документације.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графички рад број 6 (22)

 

 

Израда два склопна  цртежа (два формата А3,хамер (паус) хартија) као и израда два пута по 4 цртежа детаља датих склопова (8 формата А4, хамер(паус) хартија).

Време искористити и за читање техничких цртежа.Два од цртежа детаља урадити на рачунару.

 

 

 

 

 

 

Вежбе (74 )

 

 

 

На часовима вежби одељење се дели у две групе. Због специфичноссссти предмета немогуће је стриктна подела на часове предавања и часове вежби. Због тога ће наставници на појединим часовима вежби бити приморани да изводе и предавања и обрнуто.

У току школске години програм предвиђа израду шест (6) графичких радова, од чега три у првом и три у другом полугодишту. Графичке радове конципирати тако да их ученици могу завршити на часовима у школи.

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета: Техничко цртање са нацртном геометријом 

Врсте активности (доминантне активности за предмет) 

Наставник

Ученик

 

 

- мотивише ученике за учење

- припрема и благовремено ученицима

даје истраживачке задатке као помоћ

приликом учења наставних тема

- припрема наставне материјале

- планира активности на часу и ток часа

- објашњава, тумачи, анализира нове

садржаје и појмове

- подстиче активно учешће ученика у

раду на часу

- подстиче креативност ученика

- подстиче активно учење

- редовно вреднује рад и постигнућа

сваког ученика

- подстиче одговорност код ученика

- упућује ученике на додатне изворе

знања и могућности сазнавања

 

 

- редовно чита лекције и додату литературу на коју му указује наставник

- припрема радни материјал за поједине часове према упутствима која је добио од наставника

- активно учествује у дискусијама на часу

- ради домаће задатке

- активно учи

- пита о свему што није разумео или га

додатно интересује

- редовно бележи у свеску све најважније

чињенице и закључке са часа

- прави свој речник нових појмова

- ради цртеже, образлажеих и тумачи