Предмет: Основи електротехнике,Електротехника и електроника

 

Циљ предмета:Упознавање конструкције ,рада и улоге електротехничких  уређаја у машинству

 

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 12  од 11.2006.

 

Препоручена  литература: Ј. Николић  Н . Бабић – Основи електротехнике

 

Разред:  2.-Машинство

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 74

 

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

1.Увод:О електротехници (3+1)

1.Електротехника-научнотехничка област

1.1.Електротехничке дисциплине

1.2.Развој електротехнике

2.Електрицитет материја

2.1.Елементарно наелектрисање

2.2.Носиоци електрицитета

Стицање преставе о електротехници као научно техничкој дисциплини

Ангажованости ученика да ово сами открију сећајући се основне школе

шематски приказ електротехничких дисциплина

 

 

 

2.Електростатика (12+2)

1.Интеракција мирних наелектрисања

1.1.Електростатичка сила

1.2.Потенцијална енергија

2.Електростатичко поље

2.1.Јачина електростатичког поља

2.2.Потенцијал електростатичког поља

2.3.Флукс електростатичког поља

3.Супстанција у елетростатчком пољу

3.1.Проводник електростатичком пољу

3.2.Диелектрик у електростатичком пољу

3.3.Гас у електростатичком пољу

 

Упознавање Кулоновске интеракције

 

 

Знати основно о електричном пољу

 

 

 

 

Понашање супстанције у пољу и могућности примене ових појава у пракси

 

Користити демонстрационе технике излагања

Сав прибор физичког кабинета из оквира електростатике

 

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 

3.4.Електростатичке машине

4.Капацитативност

4.1.Појам  капацитета

4.2.Кондензатори

4.3.Еквивалентни капацитети

 

 

 

 

 

3.Електродинамика (15 + 3)

1.Електрична струја

1.1.Појам

1.2.Карактеристике струје

1.3.Класификација

2.Сталне електричне струје

2.1.Разлике потенцијала-напон

2.2.Термогени отпор

2.3.Омов закон

2.4.Кирхофова правила

2.5.Дејство струје на средину

2.6.Мерење електричних величина

2.7.Контактне појаве

Стећи основне представе о електричној струји

 

 

 

Упознати основне законе о електричној струји

 

 

 

Уочити могућности примене струје у пракси

 

Користити проблемску наставу

Разна електрична кола

 

 

Електрични мерни инструменти

 

 

4.Електромагнетизам (6 + 1)

1.Магнетно поље струјног проводника

1.1.Магнетна интеракција два проводника

1.2.Јачина магнетног поља

1.3.Флукс магнетног поља

2.Супстанција у магнетном пољу

2.1.Хистеризиси

3.Електромагнетна индукција

3.1.Фарадејев закон

3.2.Самоиндукција

3.3.Међуиндукција

4.Електромагнетни елементи

 

Упознати основне особине магнетног поља

 

 

 

 

 

Схватити да се струја може производити уз помоћ магнетног поља

 

 

Указивати на повезаност

електричних имагнетних појава

Прибор из магнетизма

 

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

 

4.1.Релеји

4.2.Мерење струје напона и снаге

Научити практично баратати са инструментима

 

 

 

5.Наизменичне струје (7 +1)

1.Карактеристичне величне наизменичне струје

1.1Периода, фрекфенција

1.2.Амплитудна средња и ефективна вредност

2.Отпори код наизменичне струје

2.1.Термогени отпор

2.2.Индуктивни отпор

2.3.Капацитативни отпор

2.4.Импеданса

3.Снага наизменичне струје

3.1Тренутна , активна реактивна снага.

3.2.Напонска резонанса

4.Вишефазне струје

4.1.Трофазне струје

упознати разлике АЦ и ДЦ струја

Разумети предности АЦ струја

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упознати ову најстарију и најзначајнију дисциплину

Користити примере из праксе у највећој мери

Електрични мерни инструменти

 

 

Графици

 

Скице

 

Слајдови

 

6.Електроенергетика ( 4 + 1)

1.Производња ,пренос и расподела електричне енергије

1.1.Елекртране

1.2.Далеководи

1.3Мреже и инсталације.

2.Електричне машине

2.1.Генератори

2.2.Трансформатори

2.3.Електромоториa

Уочити значај енергетике за обичан живот

 

 

Организовати посету електроенергетским постројењима

Примерци машина

 

Слајдови

 

 

 

7.Електрична струја и живо ткиво (3 +1 )

1.Опасности од струје.

2.Заштита од струјног удара

3.Мере и поступци при струјном удару

 

 

Упознати опасности , мере заштите и потупке при струјним инцидентима

Позивати се на искуство из праксе

Користити сав прибор из електронике за демонстрацију

 

Наставне теме /                             Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања  програма

Наставна средства

Напомена

8.Електроника (8 + 2 )

1.Задатак електронике

2.Електронске компоненте

2.1.Полупроводници

2.1.1.Диоде

2.1.2.Транзистори

2.1.3.Тиристори

2.1.4.Интегрална кола

3.Електронски склопови

3.1.Исправљачи

3.2.Стабилизатори

3.3.Појачивачи

3.4.Електронски генератор

4.Катодна цев

5.Логичка кола

Схватити значај електронике данас

Ангажовати ђаке да нешто сами ураде

Средства за аутоматизацију

 

9.Управљачки системи (4 + 1)

1.Појам управљачког система

2.Компоненте управљачког система

2.1.Сензори

2.2.Претварачи

2.3.Појачивачи

2.4.Елементи за пренос сигнала

3.Електрични извршни органи

3.1.Актуатори

4.Примена упраљачких система на моторним возилима

4.1Електронскисистеми на возилима.

4.2.Микропроцесори

4.3.Електронска контролна јединица

4.4.Дијагностика кварова

Разумети смисао аутоматике и упознати основне компоненте управљачких система

 

 

 

 

 

 

Упознати примену управљачких система у саобраћају

Користити код излагања проблемску наставу и демонстрациони метод

Користити средства за саобраћајну структуру