Предмет: Физика

 

Циљ предмета: Упознавање основних физичких закона и метода физичког истраживања у свакодневном животу_из гласника

 

Полазна основа: Службени гласник РС – Просветни гласник  бр. 9 из 2003. године, страна 24-25

 

Препоручена  литература:  Физика за први разрад четворогодишње средње школе-21085 из гласника

 

РазредПрви

недељни фонд часова: 2

годишњи фонд часова: 74 теорије

 

 

Наставне теме /

Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања

програма

Наставна

средства

Напомена

 
 • Физика и њене методе-(3+1)
 • · Физика-фундаментална природна наука.Физика и остале науке
 • · Физичке,величине,мерење,експеримент,теорија
 

Упознавање ученика са основним законима физике

Методе физичких истраживања

Развијање научног начина мишљења и логичког закључивања

Оспособљавање за квалитетно и квантитетно решавање задатака

Развијање радних навика и умања

Упознавање улоге човека у мењању природе и развијањеоднос према заштити животне средине

Стицање основа техничке клтуре

Навикавање на енергетску ефикаснист

 

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

ОБЛИК РАДА :

Проблемски,

Фронтални

Индвидуални

Егземпларни,

Хеуристички разговори

 

 

 

 

МЕТОД  РАДА :

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено
 • Лабораторијски експерименти

 

 

Уџбеник

 

Наставни листови

 

 

 

Модели

 

 

 

Цртежи

 

 

 

Шеме

 

 

 

 

Експериментална средства

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Математика ,

Хемија ,

Техника.....

 

 
 • Простор,време,кретање-(6+4)

 

 

 

 

 • · SI-систем
 • Вектори и основне операрације са њим
 • · Вектор положаја
 • · Равнпмерно и неравномерно кретање
 • · Тренутна брзина-убрзање
 • · Кружно кретање
 • · Сабирање брзина
 • · Импулс и сила
 • · Закон акције и реакције
 • · Основни закон динамике
 • · Експериментално заснивањеIIЊутновог закона
 • · Кинематика и динамика обртног кретања
 • · Рад као скаларни производ,Снага,Енергија
 • · Крижно кретање
  • Сила и енергија-(10+5)
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Појам о релативистичкој механици-(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • · Контракција дужина,дилатација временских интервала
 • · Зависнист m=m(V),
 • · Веза енергије и масе
 

 

 

Наставне теме /

Фонд часова по темама

Садржаји по темама

Задаци

Начин остваривања

програма

Наставна

средства

Напомена

 
 • Силе и безвртложно физичко поље-(6)

 

 

 

 

 • Врста и подела физичких сила
 • Њутмов закон гравитације
 • Гравитационопоље
 • Кулонов закон
 • Електростатичко поље
 • Електрични капацитет
 • Тежина тела-оглед
 

Упознавање ученика са основним законима физике

Методе физичких истраживања

Развијање научног начина мишљења и логичког закључивања

Оспособљавање за квалитетно и квантитетно решавање задатака

Развијање радних навика и умања

Упознавање улоге човека у мењању природе и развијањеоднос према заштити животне средине

Стицање основа техничке клтуре

Навикавање на енергетску ефикаснист

 

 

 

МЕТОД  РАДА :

 

 

ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА УЧЕНИКА И ОЦЕЊИВАЊЕ:

 • тестови знања и вештина
 • усмено испитивање
 • самостална излагања ученика
 • домаћи истраживачки задаци
 • листа провере вештина током процеса и на основу продукта – директно праћење формирања ставова и њиховог саопштавања и усмено и писмено
 • Лабораторијски ксперименти

 

Уџбеник

 

Наставни листови

 

 

 

Модели

 

 

 

Цртежи

 

 

 

Шеме

 

 

 

 

Експериментална средства

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДЕМТИМА

Математика ,

Хемија ,

Техника.....

 

 
 • Закон одржања
 • Закон одржања импулса
 • Закон одржања момента импулса
 • Закон одржања енергије у класичној физици
 • Унутрашња енергија
 • Закон одржања масе и наелектрисања
 • Релативистички закон одржања масе и енергије
 • Описивање кретања законима одржања
 • Закони одржања-(10)
 • Физика великог броја молекула-(12)
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Макроскопска тела,величина молекула
 • Чврста тела ,Хоков закон
 • Течности,површински напон
 • Гасови,Авогадров закон
 • Кинетичка теорија гасова
 • Једначина идеалног гасног стања
 • Бојл-мМариотов закон,Геј-Лисаков закон
 • II-Принцип термодинамике
 • Лабораторијске вежбе-(10)
   
 

 

 • Хуков закон
 • Шарлов закон